Десето редовно заседание
на 27.07.2017 г. /четвъртък/ от 17.30 ч.
в залата на Общинска администрация – втори етаж


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение – ВхОБС-171 /14.07.17 г.– относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост имот № 645004, местност.„Горна махала”, землище гр. Етрополе  Докл.:Кметът на общината
2. Предложение – ВхОБС-172/14.07.17 г.– относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост имот №645008, местност „Горна махала“, землище гр. Етрополе Докл.:Кметът на общината
3. Предложение – ВхОБС-173 /14.07.17 г. – относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ ХХI – Детски дом, кв. 31 по ПУП на с. Брусен Докл.:Кметът на общината
4. Предложение – ВхОБС-174 /14.07.17 г. – относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ ІV–„За училище и общежитие”, кв. 27 по ПУП на с. Ямна Докл.:Кметът на общината
5. Предложение – ВхОБС-175 /14.07.17 г. - относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имотУПИVI –1913, кв.120 поПУП нагр. Етрополе Докл.: Кметът на общината
6. Предложение –ВхОБС-176 /14.07.17 г. – относно: Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд, по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, без провеждане на търг или конкурс. Докл.: Кметът на общината
7. Предложение – ВхОБС-177 /14.07.17 г. – относно: : Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Никола Василев Байрямов Докл.: Кметът на общината
8. Предложение – ВхОБС-178 /14.07.17 г. – относно: : Предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Цвятко Цачев Колев Топузанов Докл.:Кметът на общината         
9. Предложение – ВхОБС-185 /19 .07.17 г. – относно: Кандидатстване на Община Етрополе с проектно предложение за ЗАЩИТА НА КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА по Програмата „HORIZON 2020”(H2020-CIP-2016-2017) предотвратяване, откриване, реагиране и смекчаване на комбинацията от физически и кибернетични заплахи за критичната инфраструктура на Европа                                                                                                                                                                   Докл.: Кметът на общината
10. Предложение – ВхОБС -186/19.07.17 г. – относно: Споразумение за партньорство между общини от Софийска област за подготовката и изпълнението на съвместни ПРОЕКТИ, финансирани по линия на Европейския съюз и други донори, с които партньорите да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програми като INTERREG, HORIZON 2020 и други финансови механизми, за които се подават документи в Брюксел и за които се изисква наличие на мрежа(консорциум) от общини  Докл.: Кметът на общината
11. Предложение – ВхОБС-180/19.07.17 г. – относно : Поставяне на бюст-паметник на генерал-майор Павел Христов пред УПИ I „за училище”, кв.96 по плана на гр. Етрополе по инициатива на сдружение „ЗА ЕТРОПОЛЕ” Докл.: Председателят на ОбС
12. Предложение – ВхОБС-181/19.07.17 г. - относно : Предоставяне на парична помощ на Кямиле Чауш Амза  Докл.: Председателят на ОбС
13. Предложение –ВхОБС-182/19.07.17 г. относно : Предоставяне на парична помощ на Генади Павлинов Генчев Докл.: Председателят на ОбС
14. Предложение – ВхОБС-183/19.07.17 г. относно : Предоставяне на парична помощ на Биляна Цветанова Цаковяа Докл.: Председателят на ОбС
15. Предложение –ВхОБС-184/19.07.17 г. относно : Предоставяне на парична помощ на Атанас Ценов Симеонов Докл.: Председателят на ОбС