На 29.12.2016 г. /четвъртьк/ Общинският съвет ще проведе от 17.30 часа в залата на Общинска администрация -  втори етаж 18-то, последно за годината, редовно заседание.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2017 година - Докл.: Кметът на общината
2. Предложение относно актуализация на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2016 г. – Докл.: Кметът на общината
3.  Предложение относно приемане на план-сметката за разходите по дейностите, свързани с такса битови отпадъци - Докл.: Кметът на общината
4. Предложение относно продажба на общинско жилище от фонд „Жилища за продажба" - Докл.: Кметът на общината
5. Предложение относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Иван Матев Вълов - Докл.: Кметът на общината
6. Предложение относно изменение на Решение № 201 от 30.11.2016 г., Протокол № 16 - Докл.: Кметът на общината
7. Предложение относно допълнително учредяване право на преминаване, прокарване на подземен кабел за изграждане на обект "Оптична кабелна мрежа за пренос на данни гр. Етрополе" през имоти, общинска собственост, находящи се в строителните граници на гр. Етрополе - Докл.: Кметът на общината
8. Предложение относно учредяване право на преминаване, прокарване на подземен кабел за изграждане на обект "Кабелно отклонение от оптична кабелна линия Враца-София ОКЛ1", подобект „Кабелно отклонение на ИА ЕСМИС Ботевград/2-Етрополе-фаза 3" през имоти, общинска собственост, находящи се в землището на гр. Етрополе -  Докл.: Кметът на общината