Всички физически и юридически лица (освен хотели, хосписи и др. регистрирани по Закона за туризма), които предоставят подслон на чужденци, включително и на украински граждани, следва в тридневен срок от предоставяне на подслона да уведомят писмено група „Миграция“ или съответното РУ на МВР по местоживеене, като представят паспорта на чужденеца и своите документи за самоличност /присъствието на чужденеца не е задължително/.


Адресната регистрация може да бъде извършена в най-близкото районното управление на територията на ОДМВР-София, по местонахождение на чужденеца или на гишето на група „Миграция“ в областната дирекция. 


Молбите за международна закрила  се подават в група "Миграция" в ОДМВР-София, гр. София, ул. „Гео Милев“ №71. Телефон за връзка 02982-52-71, 02982-50-38