Сигурен си в своите знания, искаш да докажеш способностите си и да имаш бъдеща успешна реализация? 


Можеш да започнеш оттук.


КОИ СМЕ НИЕ


Ние сме Елаците-Мед АД, една от водещите компании в минната индустрия на България, част от индустриална Група ГЕОТЕХМИН. 


Ние добиваме и преработваме медно-порфирни златосъдържащи руди и индустриални минерали. Произвежданият от нас продукт - меден концентрат, е важна суровина за българската и световната металургия и има ключова роля в прехода към нисковъглеродна икономика.


Нашата мисия е ефективен и устойчив добив и преработка, максимално оползотворяване на изчерпаемите природни ресурси и активно поемане на отговорност и принос за обществото.


Осъществяваме дейността си при стриктно спазване на нормативните изисквания за  здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.


Инвестираме в иновации и работим с грижа за природата и човека. За нас дигиталната трансформация е начин за оптимизация на производството, увеличаване на ефективността и подобряване на безопасността при работа.


Ние осигуряваме работа на над 2000 постоянно заети служители и работници, предимно от региона на Етрополе и Средногорието. Постоянно се грижим за тяхното здраве, повишаването на квалификацията и възможностите за кариерното им развитие. 


Ние се стремим да реализираме добри каузи и подкрепяме социално значими проекти в областта на инфраструктурата, образованието, здравеопазването и социалните услуги, значими за местните общности и обществото.


НАШАТА ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2022


Тази година, за 11-ти пореден път, чрез нашата лятна Стажантска програма ще подадем ръка на студенти и бъдещи млади специалисти, за да получат ценни знания и умения и по-добра подготовка за пазара на труда.


Ако твоето желание е да се реализираш в минната индустрия, трябва да знаеш, че Елаците-Мед АД е много добро място за твоя стаж.  Ние сме на 32-ро място сред топ 500 работодатели в България и вярваме, че успехът се създава от хората. Инвестираме в развитието на специализирани компетентности у нашите стажанти, осигуряваме им вдъхновяваща работна среда и лични наставници – най-добрите ни професионалисти с богат опит в своята сфера на дейност.


В нашата лятна Стажантска програма можеш да придобиеш ценен опит в реална работна среда на двете ни производствени площадки – Рудодобивен и Обогатителен комплекс. Тук ще имаш възможност да се запознаеш с дейността на компанията по цехове и отдели и с най-добрите практики, познати в нашия бранш. 


Между един и три месеца, в зависимост от твоите възможности и предпочитания, можеш да практикуваш и опознаваш иновативните и високотехнологични системи в производството, да виждаш как се грижим за опазването на околната среда и хората, да се информираш за новостите, свързани с твоята бъдеща професия.  


Като стажант, представил се успешно, имаш шанс да станеш част от екипа на Елаците-Мед АД. До момента в лятната ни Стажантска програма са участвали повече от 250 студенти от различни университети в страната и чужбина, от които 50 вече свързаха професионалния си път с нашата компания. 


КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ


• Заплата по трудов договор


• Социални придобивки


• Подкрепа от наставник


• Придобиване на ценен практически опит в реална работна среда


• Възможност за работа с нови технологии


• Шанс за старт на кариерата във водеща минна компания


КАКВО ОЧАКВАМЕ


• Мотивация за усвояване на нови знания


• Желание за работа с нови технологии


• Взаимодействие и работа в екип


• Отговорност, прецизност и дисциплина по време на работния процес


• Инициативност и организираност


• Спазване на изискванията за вътрешния трудов ред и безопасност


ИЗИСКВАНЕ


За лятна Стажантска програма 2022 могат да кандидатстват студенти и млади специалисти от следните или сходни на тях специалности:


 Електроенергетика и електрообзавеждане 


 Автоматика, информационна и управляваща техника 


 Механизация на минното производство


 Хидрогеология и инженерна геология 


 Разработване на полезни изкопаеми


 Обогатяване и рециклиране на суровини


 Маркшайдерство и геодезия


 Геология


 Управление на ресурси и производствени системи


 Компютърна техника и технологии


 Машиностроителна техника и технологии / заваряване


 Технология на материалите и материалознание


 Телекомуникации


 Хидростроителство


 Хидротехническо строителство


 Архитектура


 Строителство на сгради и съоръжения


 Химия


 Химично инженерство


 Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия


 Финанси и счетоводство


 Икономика на търговията


 Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език


 Международни икономически отношения с преподаване на английски език


 Управление на човешките ресурси


 КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ


Ако желаеш да бъде стажант при нас, моля, изпрати не по-късно от 6 юни 2022 г., автобиография, мотивационно писмо и уверение на е-mail: jobs@ellatzite-med.com  или на адрес: Елаците-Мед АД, отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“, с. Мирково 2086, община Мирково, Софийска област.


Посочи периода, за който желаеш и имаш възможност да бъдеш на стаж в Елаците-Мед АД, като имаш предвид, че минималният срок е един месец.