Г-н Савов, асфалтововата  база в Скравена е един от  от най-големите клиенти на общинското газово дружество „Балкангаз”. Как непрекъснато повишаващата се цена на газа се отразява на производстото на  асфалт? Пред какви предизвикателства сте изправени?


Природният газ формира между 19 и 25% от себестойността на асфалтовите смеси, поради което увеличението в цената на асфалтовите смеси през последната година вследствие увеличения природен газ достига 15%. Подгряването на битума при производството на асфалти, извършващо се с газови горивни инсталации, е от основните разходи на производителите на тази суровина, като алтернативните методи – подгряване чрез инсталации с дизелово гориво или мазут, освен по-скъпи и трудоемки, са значително по замърсяващи околната среда и не отговарящи на съвременните екологични изисквания към производствата.

Русия спря доставките на газ,  правителството в момента е уверено, че ще имаме други доставчици, но ако не успеем да получим нужните количества, как това ще се отрази при вас? Може ли да замените газа с друго гориво?

При липса на доставки на природен газ по газоразпределителната мрежа, производствата на асфалтови смеси ще бъде почти невъзможна, твърде нерентабилна и/или екологично нецелесъобразна. Замяната на горивните инсталации с електрически е скъпоструващо начинание, което в настоящия
Битумът, който е петролен продукт, от своя страна формира между 45 и 60% от себестойността на асфалтовите смеси, като в последните 9 месеца дериватът е поскъпнал почти двойно ведно с горивата – от около 750 лв. без ДДС през август 2021 до 1300 лв. без ДДС през април 2022. Потенциална липсата внос на петрол – основен продукт за производството на битум, ще доведе до сериозни дефицити на пазара на асфалти.
Съществено увеличение търпи и производствената цена на каменното брашно, като въз основа на увеличения природен газ цената на каменното брашно е нараснала с близо 15%. При производството на суровината също се използват газови горивни инсталации за изсушаването на основния материал преди преработка/смилане. Каменното брашно също е основна суровина за производството на асфалти.


Как кризата се отразява на цените на предлаганите от асфалтовите бази продукти?


Към настоящия момент цените на асфалтовите смеси на българския пазар варират в порядъка от 110 до 250 лв./тон без ДДС в зависимост от конкретната асфалтова смес (битумизирана баластра, биндер, износващи, полимермодифицирани, сплитмастик, студени смеси и др. ) с тенденция на допълнително покачване при спиране на газовите доставки и работата на петролната рафинерия, водещо до намаляване на производствените капацитети и респективно дефицит на суровината за пътното строителство и ремонти. Ценовите нива през първото полугодие на 2021 бяха под 100 лева/тон за болшинството рецепти.
Повечето производители са намалили печалбите си при увеличението на цените на продукта, за да компенсират драстичните ценови разлики за крайните клиенти.
Увеличението все още не е напълно съобразено и отразено както статистически, така и в текущите обществени поръчки и договори, което увеличава риска от неизпълнение на вече поети ангажименти от страна на държавата, общините и пътните строители.