В Общинския съвет са внесени докладни, в които Община Ботевград предлага да бъдат одобрени проекти на ПУП – парцеларни планове и план-схеми за изграждане на водопроводи. Единият е за резервно водохващане DN-400 от помпена станция Тръстеник, която се намира по пътя за село Скравена. Водопроводът ще бъде с дължина 1 710 метра, ще се използва като резервно захранване в случай на авария или засушаване. Трасето ще бъде изградено от тръби PEHD DN-400 с дължина 1719,72 метра и трябва да провежда водни количества в порядъка между 100 и 120 литра в секунда.
Другият е за довеждащ водопровод и водопровод за промишлени нужди от пречиствателна станция “Чеканица“ до спортната зала. Предвижда се довеждащият водопровод да се изгради от тръби PEHD PN10 DN400 с обща дължина 907,98 метра. Промишленият водопровод ще се промени по трасето на довеждащия с тръби PEHD PN10 DN 315 с обща дължина 843,83 метра.
Изработването на проектите на ПУП – парцеларни планове и план-схеми са възложени от Община Ботевград, съгласно решение на Общинския съвет. Това се посочва в обяснителните записки към докладните, включени в дневния ред на редовното заседание, което ще се проведе този четвъртък.