Г-н Борисов, след като Народното събрание прие актуализацията на бюджета, какви средства са предвидени за общините?

Общо за общините са предвидени допълнителни 130 милиона лева. Те са в няколко направления. Първата и може би най-важна за нас е увеличението на средствата за капиталови разходи. За общините в цялата страна са предвидени 100 милиона лева. По предварителна информация разпределението ще бъде по начина, по който бяха разпределени и средствата в държавния бюджет. След като направихме няколко калкулации с колегите, смятаме, че за нашата община ще бъдат около 500 000 лева за капиталови разходи.
Над 30 милиона лева са предвидени за общините за увеличение на трудовите възнаграждение на персонала. С решение на Министерския съвет ще бъде определен размерът на увеличението конкретно за всяка община.


Около 35 милиона лева са предвидени за увеличение на трудовите възнаграждения на медицинския персонал – това са медицинските сестри в детските ясли, градини и училища. Това се прави с цел заплатите на този персонал да може да достигнат до минималните нива на заплащане, договорени в техния колективен трудов договор.


Около 150 милиона лева са предвидени за повишаване възнагражденията и компенсиране на повишените разходи за храна. След галопиращата инфлация за всички ни е ясно, че това най-вече се отрази при цените на храните. Така че това ще бъде една необходима помощ за нашите детски градини да могат да осигуряват качествено изхранване на децата.


Има и някои по-дребни пера, които са насочени към библиотеки и музеи, на те не касаят община Ботевград.


Предвидени са 16.5 милиона лева допълнително за превоз на пътници по нерентабилни линии, както и 20 милиона лева за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии. Това ще е допълнителна  подкрепа за превозвачите на територията на общината, във връзка с драстичното увеличение на горивата.
Аз лично смятам, че това са едни добри средства, които ще помогнат финансово на нашата община да се справи през второто полугодие на 2022г.


В промените на Закона за държавния бюджет има и други текстове, които се отнасят за общините. Става дума за погасяване на задължения по договорите за безвъзмездна финансова помощ, финансирани по оперативните програми за периода 2007-2013 г?

Да, с гласуваното  изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет бе взето решение да се погасят задълженията на бенефициентите общини, свързани с неизпъление, с неправомерно плащане, въобще всякави варианти на нарушения и корекции, които са отчетени за програмния период 2007-2013г. За община Ботевград в момента са Градската пречиствателна станция за отпадни води /ГПСОВ/ и проектът за туризма – възстановката, която бе правена на Боженишки урвич. Като за ГПСОВ имаме главница и лихви за около 800 хиляди лева, за които спечелихме делото на първа инстанция, а в момента се гледа на втора. А по проекта за туризма са главница и лихви около 900 хиляди лева. И там имаме спечелено дело на първа инстанция и се надявам в рамките на тази година да бъде приключена процедурата и по двата проекта и съответно тези задължения да отпаднат.