Най-малко 1486 лв. ще получават учителите от 1 септември 2022 г. Това е увеличение с 5% в сравнение със сегашното стартово равнище.  Средно с толкова ще се повишат и индивидуалните работни заплати на преподавателите в детските градини и училищата. 


Ръстът на заплатите в средното образование от 1 септември т.г. е втори за тази година - над вече дадените 12,3 на сто от 1 април т.г. 


Повишението беше договорено между министъра на образованието и науката и социалните партньори в анекс към действащия колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. Повишението стана възможно след актуализацията на държавния бюджет за 2022 г. 54,5 млн. лв. от предвидените в нея допълнителни средства се разпределят за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя на педагогическия и непедагогическия персонал в училищата, детските градини и центровете за подкрепа. 


Еднакво с учителските заплати сe увеличават възнагражденията на ресурсните учители, възпитателите, ръководителите на направление „Информационни и комуникационни технологии“, логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, рехабилитаторите на слуха и говора и треньорите по вид спорт в образователните институции.


Минималната основна заплата за старши учител и старши възпитател ще бъде 1533 лв., а за главен учител и главен възпитател – 1592 лв. За заместник-директор се предвиждат най-малко 1675 лв., а за директор -1810 лв. 


Индивидуалните основни работни заплати на непедагогическия персонал се увеличават с 4%.


Минимални основни заплати на педагогическия персонал


                             До 31 август 2022 г.        От 1 септември 2022 г.


Учител                                      1415 лв.                        1486 лв.


Старши учител и старши възпитател 1460 лв.                    1533 лв.


Главен учител и главен възпитател 1516 лв.                       1592 лв.


Заместник-директор                  1595 лв.                           1675 лв.


Директор                                 1724 лв.                           1810 лв.


Анекса към колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование можете да видите ТУК