На вчерашното редовно заседание, което се проведе в Литаково, Общинският съвет прие предложението на съветника Тихомир Найденов да се отложи докладната, в която се иска разрешение за изработване на  специализиран подробен устройствен план на части от поземлени имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Скравена. Целта е  промяна на тяхното предназначение – за кариера за добив на подземни богатства – варовици, съгласно приложена схема, изготвена в съответствие с утвърдената граница по договор за предоставяне на концесия. 


Искането е отправено от концесионера “Витез Проспект“ АД /“Автомагистрали Хемус“ АД - предишно наименование/. Дружеството има сключен договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за извършване на добив. Имотите, за които е необходима промяна на предназначението, се намират в горски територии и са включени в обхвата на концесията. Общата им площ възлиза на 415 318 кв. метра. Един от тях  е собственост на общината и представлява земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, четири са на Министерството на земеделието и горите и три на  “АМ Хемус“ АД, става ясно от документацията, приложена към докладната записка. 


Мотивът на Тихомир Найденов да се отложи разглеждането на докладната беше дискусията, която тя предизвика. Освен съветници, в нея участваха изпълнителният директор на “Витез Проспект“ АД Христин Савов, който присъства по покана на общинската ръководство, думата бе предоставена и на кмета на Скравена Методи Драганов.


Цветан Миньовски обясни, че в Скравена има брожение и би било добре да се проведе среща с жителите на селото, на която концесионерът да разясни своите намерения. "Поради това, че към момента хората са в неведение, докладната трябва да бъде отхвърлена", заяви съветникът. 


“Концесията продължава вече 23 години и досега не са правени такива постъпки. Остава още малко до изтичане на договора и с това обществено недоволство не вярвам тя да бъде продължена, не виждам каква е целта. Освен това смятам, че докладната е непълна и можеше да бъде оттеглена, но по-добре да я разгледаме и представителите на фирмата да си кажат какво е намерението им. Тя е непълна, защото не е правено обществено обсъждане в село Скравена, жителите не са уведомени, нито кметството е уведомено за такова намерение. Ние правим уведомления за най-малки ПУП-ове. А това е нещо сериозно, касаещо над 400 декара. Освен това тя е непълна, защото, както е обявено в Държавен вестник от 10 ноември 2004 год., към концесионния договор задължително върви и проект за рекултивация. Но към докладната не е приложен такъв. Не знам дали е и правен някога, а да не говорим, че никога не е изпълняван“,  заяви Цветан Цолов.


Обръщайки се към Цолов, кметът Иван Гавалюгов поиска от него да обоснове твърдението си, че докладната е непълна, и позовавайки се на съответните нормативни документи, да разясни каква е процедурата по приемане на въпросното решение за даване на предварително съгласие за промяна на предназначението на имотите. “Не коментирам основателността и целесъобразността за вземането на решение в една или друга посока“, уточни той. 


Цветан Цолов отговори, че Общината е длъжна да внесе тази докладна, но продължи да твърди, че тя не е окомплектована, като цитира решение на Министерски съвет от 2004 година, според което проектът за рекултивация става неразделна част от концесионния договор.


Наложи се намесата на юриста на Общинския съвет – адв. Мария Накова, която обясни, че с оглед внасянето на докладната с искане за предварително съгласие за промяна на предназначението на земите, има позоваване на Закона за горите, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съответно на ЗУТ, не се изисква предварително обсъждане.


В отговор на въпроса на Цветан Цолов дали дружеството има проект за рекултивация, Христин Савов потвърди. “Без проект за рекултивация, съгласуван от всички инстанции, нямаш право да осъществяваш добив. Идеята на рекултивацията е, когато приключат добивните работи в едно находище, то да се възстанови в първоначалния му вид“, обясни той и подчерта, че процедурата е изцяло законосъобразна и прозрачна.


Защо чак сега се пристъпва към процедура за промяна предназначението на имотите, на този въпрос Христин Савов отговори така: “Не мога да дам отговор, защото собствеността на дружеството през 2019 год. се е променила. Макар че носим юридическа отговорност за изпълнението на тези процедури, но няма как да отчета защо не е направено. Нашата идея е да го направим, за да отговорим на изискванията на законите. А по отношение на притесненията на гражданите, многократно съм заявявал пред г-н кмета на Скравена, че във всеки един момент съм готов да разисквам с тях.“. А за да се разсеят съмненията на гражданите, той предложи на различни места в селото да бъдат монтирани уреди за измерване на запрашеност, на сеизмични данни и на шум, като се ангажира дружеството да поеме разноските. 


Савов уведоми ОбС, че са направени сеизмични изследвания в радиус от 500 метра от кариерата, които показват, че няма отклонения от нормата. „Надали обществеността ще се съгласи с наше собствено проучване, защото ще кажат вие сте си го платили, вие си го давате. Затова тези опасения могат да се разсеят само по този начин – като се монтират уреди без ние да знаем местата. Опасенията на бившия кмет Симеонов, че отделяме олово, че замърсяваме реки и т.н., са абсолютно неоснователни“, заяви изпълнителният директор на “Витез Проспект“. Той обърна внимание,  че с тази докладна не се иска одобрение на ПУП, а разрешение за изготвяне на такъв. “Мога да предложа следното, след като изготвим ПУП-а, да го предоставим на обществеността“, добави Христин Савов.


На въпрос на д-р Веселка Златева той отговори, че границите на концесията не се променят. “Както е видимо от пътя, така ще се развива кариерата, дори с по-бавни темпове. В момента работим на около една трета от концесионната площ, а в следващите десет години ще усвоим не повече от 5-6 декара“, разясни Савов. 


Кметът на Скравена Методи Драганов съобщи, че с техничката на селото случайно научили в петък, че това решение е минало на експертен съвет. “Хората негодуват, искат да правят подписка. Затова трябва да им се разясни“, заяви той. 


Христин Савов изрази несъгласие с думите на Драганов, припомнайки му, че лично го е уведомил преди повече от година и въпросът е обсъждан с техничката в кметството. “Проведохме съвместен разговор с Вас и аз тогава заявих пред Вас следното: Процедурите по промяна предназначението на земите нямат общо с това дали кариерата работи, или не работи. Те са устройствени процедури. Техничката потвърди, че при Вас няма документация. Впоследствие даже заяви, че била крита от предишни собственици. Впоследствие изпратих концесионен договор, проекти и т.н. – абсолютно прозрачно. Ние спазваме закона. Повярвайте ми, не се притесняваме от това дали населението е уведомено, или не. И моля да си признаем, че сме абсолютно открити, откакто има нов собственик на това находище. Най-учтиво и приятелски Ви моля, да си признаем това. Защото смятам, че човешкото достойнство е водещо в каквито и да било отношения, каза Савов, обръщайки се към кмета на Скравена, и пое ангажимент оттук насетне да го информира за всяко действие с писмо. –Като концесионер отделяме крупна сума, която внасяме в една специална сметка на Министерството на енергетиката. Тази сума обезпечава рекултивацията на кариерата. Ако ние приключим дейността си, но се окаже, че сме подвели държавата и общината, със сумите, които са в тази специална сметка Министерството на енергетиката ще възложи рекултивацията на трето лице с конкурс. Това е режим за всяка една кариера“, допълни той. 


Тихомир Найденов предложи отлагане на решението. “С оглед на дискусията, която стана, считам, че предложението на г-н Миньовски - да се направи обществено обсъждане и ние, като общински съветници, знаем настроението и мнението на хората, да се произнесем, е правилно", обоснова се той. Предложението му беше прието от Общинския съвет.