В подписка до министър-председателя на страната Николай Денков, жители на Врачеш поискаха да бъде извършена проверка на сечищата над селото с мотива, че по време на проливните дъждове през юни огромно количество вода се е стичало по склоновете и е наводнило улици и къщи в населеното място. Искането на хората е изпълнено. Проверка на сечищата бе извършена в понеделник от десетчленна комисия, в състава на която влизаха представители на Изпълнителна агенция по горите, Лесотехнически университет – София, Регионална дирекция по горите, Институт за гората, ТП „ДЛС Витиня“. За резултатите от нея е изготвен протокол, екземпляр от който е връчен на сигналоподател, посочен като лице за контакти в подписката.


В протокола се посочва, че в границите на землището на село Врачеш през 2022 година са били предвидени 15 000 куб.метра лежаща маса годишно ползване в държавните горски територии. Към края на миналата година са отчетени 11 000 куб. метра лежаща маса реализирано ползване, което в рамките на планирането. 


Извършена е документална и теренна проверка в четири подотдела горска територия териториалния в обхват на ТП „ДЛС Витиня“, в район на дейност на РГД София. В протокола пише, че за три подотдела – 382 „в“, „г“, „д“ са издадено три позволителни за сеч на фирма „Марсим 06“ със седалище в село Врачеш. Вида на сечта, която има право да извършва, е „пробирка“ с интензивност 15%. Позволителни са със срок на сечта и извоза до 31 декември 2023 год. 


Какво е установено на терен: 


След извършен обход се констатира, че извършеното маркиране в насажденията отговаря в заложените изисквания в чл. 11 от Наредба №8 за сечите в горите, а именно подобряване и поддържане на жизнените функции и механичната устойчивост на дърветата и условията за растеж. На терен се констатира още, че са изградени технологични просеки и временни извозни пътища. Сечта е изведена равномерно по цялата площ. Изградените просеки отговарят на посечените в схемата на ТП „ДЛС Витиня“. В някои участъци е наличен групов подраст от бук. 


В четвъртия подотдел 414 „р“, представляващ сечище, след опожаряване през 2021 год. е изведена принудителна сеч на 1.1 ха. Сечището е освидетелствано през месец януари 2022 год. При инвентаризация, проведена през 2022 год. в границите на ТП „ЛДС Витиня“, изпълнителят го отразява като подотдел – сечище с планирана насока – залесяване. Състоянието на това сечище е констатирано като задоволително. Предстои оценка на възобновяването, а именно три години след провеждане на санитарни и принудителни сечи върху площи, които не са залесени. 


Заключението на експертите е, че „провеждането на дейности по добив на дървесина  от горските територии, разположени в землищата на засегнатите райони, не са допринесли по никакъв начин за нанесените щети от обилните валежи“. Не са констатирани признаци на изнесена, разкроена дървесина, вследствие на поройните дъждове, както от сечищата, така и от временните складове, които се намират в близост до деретата. 


На местата, в които се наблюдава значително количество вода, същото е породено от обема на валежите през изминалия месец и на невъзможността на почвения слой да поеме такова количество вода . Насажденията са в добро състояние и изпълняват водозадържащите и водорегулиращите си функции, се казва още в заключението на експертите. Те са направили две предписания към ТП „ЛДС Витиня“: 


Да предприеме необходимите мерки и действия във връзка с обособения общ временен склад на три подотдела – сечища;


Да предприеме необходимите действия по залесяване в зависимост от състоянието на естественото възобновяване, като се използва потенциала му. 


При неизпълнение на настоящите разпореждания, лицата носят административна отговорност, съгласно чл. 261 от Закона за горите, се посочва в протокола. 


Проверяващите са поели ангажимент жителите на село Врачеш да  бъдат известени с обявление на кметството за предстоящо обществено обсъждане на двегодишния Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от ТП „ЛДС Витиня“.