Обсъждането ще се проведе на 28.08.2023 година /понеделник/ от 17.00 часа в зала Ботевград , находяща се на пл. “Освобождение“ № 13.


Общината кани  гражданите, кметовете на кметства, кметските наместници, общински съветници, ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет, юридическите лица, представителите на средствата за масово осведомяване, граждански сдружения и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане.

Материал, представящ основните показатели на проекта за бюджет, в достъпен формат и вид за гражданите и всички заинтересовани страни ще бъде публикуван на официалния сайт на община Ботевград.