Общински съвет – Ботевград, в този си състав, ще заседава за последно на 21 септември /четвъртък/, в обичайния час – 17:00, и на обичайното място – зала “Ботевград“. В дневния ред на последната за този мандат сесия е включена докладна с информация за готовността на образователните институции на територията на община Ботевград за учебната 2023/2024 година. В нея се посочва, че общо записаните ученици в дневна форма на обучение в 9-те общински училища са 2 593, разпределени в 118 паралелки. В самостоятелна форма на обучение са записани 31 ученици, а в индивидуална – 29. 


В двете средни държавни гимназии – ПГТМ “Христо Ботев“ и ТПГ “Стамен Панчев“, са записани общо 534 ученици. В самостоятелна форма на обучение са 109, в индивидуална – 14, а в дуална – 26 ученици. 


План приемът в ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров“ е изпълнен на сто процента. Тази година там ще обучават 576 ученици в 23 паралелки. В 8-ми клас са приети 106 ученици в четири профила. Осъществен е приемът пети клас, в “Математически профил“ са записани 26 ученици. 


1 184 е броят на записаните деца в детските градини. Следната месечна посещаемост през изминалата учебна година е била 16 деца, показва справка на общинската администрация. 


Учениците и децата със специални образователни потребности в общината са 187 – 157 от училищата и 30 от детските градини. Те ще бъдат обслужвани в Центъра за подкрепа за личностно развитие, който разполага с необходимите специалисти. Ресурсното подпомагане на 26 ученици от ОУ “Васил Левски“ също е обезпечено. 


Повечето от образователните институции са обезпечени с необходимия брой медицински  специалисти. Има незаети щатни бройки за медицински лица в детската градина в Литаково и в училището в село Новачене. Там няма изградени и здравни кабинети. 


През настоящата учебна година ще работят 400 педагогически специалисти и 210 души непедагогически персонал. 


Преди старта на учебната година започнатите ремонтни дейности са завършени. Състоянието на материално-техническата база в детските градини и училищата се определя от директорите като добро и много добре, се посочва в част от информацията, внесена в Общинския съвет. 


На гласуване ще бъде подложен отчет за изпълнение на решенията за първото полугодие, взети от местния парламент. Те са 177 на брой. Според отчета за дейността на ОбС и неговите комисии, който също е внесен за обсъждане, за отчетния период са проведени 9 заседания – шест редовни и три извънредни.


Общинската администрация ще поиска съгласието на Общинския съвет за: актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост; одобряване на начална тръжна цена /48 440 лева/ на урегулиран поземлен имот с площ от 692 кв. метра, находящ се в кв. 69 на село Трудовец; за прекратяване на съсобственост в урегулирани недвижими имоти между Община Ботевград и физически лица, както и за няколко други предложения.