Община Етрополе спечели проектно предложение за обект: „Изграждане на детски площадки в Детска градина „Слънчице“ по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ по Проект „Красива България“. Общата стойност на проекта е 181 915 лв., от които съфинансиране на общината - 90 958 лв.
По проекта ще бъдат изградени четири детски площадки за игра със спортни съоръжения за различни възрастови групи.
Крайният срок за изпълнение на проекта е 20.11.2020 г.