От утре до 21 юни кандидатгимназистите подават заявления за първо класиране в средните училищата с обявен прием след 7-ми клас. За  Ботевград това са и трите гимназии. Учениците могат да подават заявления в учебното заведение, в което искат да продължат образованието си по първа посочена специалност. Заедно със заявлението, което се предоставя от гимназиите, кандидат-гимназистите подават служебна бележка с изпитните резултати и удостоверение за завършен клас.