На проведеното вчера Пето редовно заседание на Общинския съвет присъстваха 14 съветника. Частични бяха промените в предварително заявения дневен ред. Отпадна една от точките и бяха прибавени нови пет.
Решенията:
• Приета е нова Наредба № 22 за действия при бедствия, аварии и катастрофи.
• Приет е Правилник за дейността на обществената трапезария.
• Създават се доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия.
• Приета е Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в Община Етрополе за периода 2011-2013 година.
• Общината ще може да кандидатства за безвъзмездно финансиране по линия на предоставена от правителството на Япония помощ за икономическо и социалон развитие на Република България.
• Предстои да се организира и проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по линиите и курсовете от Транспортната схема на Община Етрополе.
• Предоставят се еднократни Великденски добавки в размер на 30 лева за пенсионери от общината с пенсии до 200 лева.
• Бяха отпуснати и еднократни помощи на нуждаещи се жители от Общината.
• Одобрени бяха направените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет д-р Цено Глогов и от кмета на Общината инж. Богомил Георгиев.
Решенията на останалите точки от дневния ред касаят придобиване или прекратяване на собственост, както и отдаване под наем на общински обекти.   
Някои от решенията ще качим като отделни материали.