Датата на провеждането на Общото събрание на БК Балкан е 27 август 2012 г. Съобщението е официално, то е публикувано в последния брой на Държавен вестник

Ето пълният текст на публикацията в Държавен вестник:

"Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Баскетболен клуб Балкан“,
Ботевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 27.08.2012 г. в 18 ч. в Ботевград
в малкия салон на читалище „Христо Ботев“, при
следния дневен ред:

 1. Отчет на управителния съвет на сдружението за дейността му през 2011 г.;

2. Отчет на контролния съвет на сдружението
за дейността му през 2011 г.;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния и
контролния съвет за дейността им през 2011 г.;

4. Промяна в чл. 29.3 от устава на сдружението;

5. Избор на нов управителен съвет на сдружението;

6. Избор на нов контролен съвет;

7. Промяна на чл. 23.2 от устава на сдружението;

8. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред."

 Според закона, провеждането на Общото събрание не може да бъде по-рано от един месец от публикуването на обявлението в Държавен вестник, а самото обявление се публикува до един месец след подаване на искането за публикация. 

Да припомним, че в края на юни ръководството на БК Балкан и Община Ботевград, в лицето на кмета Георгиев, се споразумяха да обединят усилия и средства в името на възходящото развитието на спорт №1 в Ботевград. На тази среща лично кметът се ангажира да осигури 500 хил. лева за представителния мъжки отбор, с които средстава да се селектира отбор, който да атакува призовите места в класирането на предстоящия сезон на НБЛ. Същевременно, бе договорено настоящото ръководство да продължи да управлява и развива детско-юношеската школа на Балкан. На срещата бе уточнено, че  тези намерения трябва да бъдат официализирани на Общо събрание на клуба, което да избере ново ръководство.