На 12.09.2012 г. (сряда) от 11.00 часа  в зала № 201 (втори етаж) в Административната сграда на Община Етрополе ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в процедура с предмет: 

Изпълнение на СМР по ремонт и обновяване на помещения за разполагане на медицинска апаратура в “МБАЛ “Проф. Д-р Ал. Герчев” Етрополе” ЕООД  гр. Етрополе, залегнали в проект “Обновяване и оборудване на  МБАЛ “Проф. Д-р Ал. Герчев”   ЕООД  гр. Етрополе.

При отварянето право имат да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията ще оповести предлаганите цени.