В общинската администрация е постъпила докладна записка от Орлин Цветков - управител на „МБАЛ - Ботевград“ ЕООД, с искане Община Ботевград да отпусне средства за закупуване на 29 броя болнични легла с матраци и шкафчета на обща стойност 43 440 лв. Те са необходими за отделение по нервни болести, акушеро-гинекологичното отделение и клинична лаборатория. В същата докладна записка е аргументирана и нуждата от закупуване/изработване на ново обзавеждане в ремонтираните помещения на стойност 58 939,20 лв. с ДДС.


„Беше направена проверка на наличното обзавеждане и болнични легла, от която се установи, че има негодни за ползване. Ще се наложи закупуване на 29 броя нови болнични легла, заедно с матраци и шкафчета, за да може да използваме пълния капацитет на болничното заведение, за които предвиждаме разходи на стойност 43 440 лева с ДДС. На следващо място изготвихме примерна спецификация на мебелировката, съгласно одобрените проекти и подготвехме предварителен разчет на необходимите средства на болничното заведение за закупуване/изработване на ново обзавеждане в ремонтираните помещения. Съгласно направено предварително проучване на пазара за мебелировката ще са необходими приблизително 58 939,20 лева, с ДДС.“ - посочва Орлин Цветков в докладната до общинското ръководство.


За отпускане на средствата Община Ботевград ще поиска съгласието на местния парламент. Докладна записка е включена в дневния ред на извънредното заседание, насрочено на 17 март – четвъртък.


Да припомним, че през миналия месец Община Богевград отпусна 52 311 лева за закупуване на мебели за вътрешното отделение, в което бе извършен ремонт по проекта за ремонт и преустройство на блокове 1, 2 и 3 на МБАЛ Ботевград.