Цифрата бе съобщена от Дочка Стефанова, началник на Дирекция „Местни данъци и такси” към община Ботевград и това са длъжниците, които са дадени на съдия-изпълнител от началото на тази година.
На извънредното си заседание днес общинските съветници приеха изменения в Наредбата за местните данъци и такси, които произтичат от настъпили законодателни промени. Както вече botevgrad.com информира, размерът на таксата смет за граждани и фирми остава без промяна през 2014 година. По предложение на кмета обаче съветниците промениха разпределението на отделните компоненти, които формират такса смет. Намали се ставката за сметосъбиране и сметоизвозване, а се увеличи за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
Предстои дирекция „Местни данъци и такси” да изготвят нова план-сметка за планираните постъпления и разходът на събраните средства от такса смет, в която да отразят гласуваната промяна.
По време на дебата съветникът Христо Якимов зададе въпрос как общината ще осъществява контрол дали гражданите, които са декларирали, че не ползват имотите си и са освободени от такса смет, наистина не ги ползват. В отговора си кметът Георги Георгиев сподели, че контролът наистина е много труден. Засега няма сигурен механизъм, който да гарантира това. Според него трябва драстично да се завишат санкциите при установени подобни нарушения. Законът не е предвидил и случаите, в които собственик на имот не живее в него, но през годината е решил да направи ремонт и на практика генерира голямо количество отпадък, а не плаща никаква такса.
Д-р Мариана Горгачева попита защо планираните приходи от такса смет за 2014г. са завишени, при положение, че размерът на таксата не се вдига. В отговора си Дочка Стефанова заяви, че общината ще разчита на повишаване на събираемостта на таксите и на въвеждането в експлоатация на нови имоти или разширения към тях. Като част от политиката за повишаване на събираемостта тя посочи и завеждането на съдебни дела на длъжниците и предаването им на съдия-изпълнител.