Проверките на откритите през изминалата година два нови обекта в Ботевград, за които постъпиха сигнали за нередности, показаха за пореден път, че институциите в България, и контролните органи, в частност, са по-скоро част от проблема, а не решение, чрез функциите си на коректив и стриктен законосъблюдател. Констатациите за двата проверени обекта пораждат не един и два въпроса, както и откровени абсурди и парадокси.Проверката на РДНСК - Югозападен район по жалбата на граждани, относно изрядността на проектната документация и процедурите, свързани с реконструкцията на централна градска чат "Форум" и изградената ротонда, завърши с официално становище, че не са открити никакви нередности при извършената проверка на цялата проектна документация, както и при проверката на извършените строително-ремонтни работи на място. Категоричното мнение на контролния орган е, че са спазени всички нормативни изисквания, правила и процедури при проектирането и реализацията на този обект.
А дали е така? Един единствен пример, който всеки обикновен гражданин сам може да констатира, говори красноречиво за „качеството, обективността и безпристрастността” на проверката.
Изградената детска площадка на форума не отговаря на редица изисквания на Наредба №1 на МРР от 12.01.2009 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. В тази наредба на регионалното министерство ясно и точно е описан начинът, по който се проектират и изграждат детските площадки, като доста подробно се посочват задължителните изисквания за безопасност. Според въпросната наредба всички площадки за игра, които се проектират и изграждат след влизането й в сила през 2009-та година, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да отговарят на нормите и изискванията, посочени в нея, а тези т.нар. „заварено положение” се привеждат в изискуемия законов вид до 31.12.2013-та година, който срок в последствие е удължен до 31.12.2016-та. Най-фрапиращото несъответствие на новоизградената детска площадка на форума е в изискването за безопасност на положената настилка под и около детските съоръжения. Според нормите и правилата за изграждане на детските площадки ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се полага ударопоглъщаща настилка под и около всички съоръжения за игра и техните елементи, с височина на свободно падане повече от 60 см. - на практика под всички люлки, пързалки, клатушки и други. На площадката за игра до ротондата обаче, пързалящите се деца се изсипват от пързалката директно върху циментовите плочки, в пълен разрез с нормите за безопасност. Някак странно звучи, в случая, написаното на един от общинските билбордовете: "С грижа за нашите деца".
Пълното съдържание на наредбата може да видите ТУК . Само ще изброим основните несъответствия между изпълнената и вече функционираща площадка за игра и нормативните изисквания:1. Липсва задължителната ударопоглъщаща настилка под и около съоръженията за игра, съгласно чл. 47 от Наредбата;
2. Липсва задължителното ударопоглъщащо покритие на седалките на люлките, съгласно т.1.1 на приложение №5 към чл. 45;
3. Липсва задължителната ограда около площадката за игра, съгласно чл. 11 от Наредбата;
4. Липсва задължителната информационна табела, съгласно чл.10 от Наредбата;
5. Липсват обозначителните табелки на производителя и стандарта, по който са произведени разположените на площадката люлки и пързалка.Необходимата проектна документация при изграждането на площадка за игра подробно е описан в чл. 60 от Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Община Ботевград категорично отказа да предостави на журналист на botevgrad.com ксерокопия на проектната документация на реконструиращия се форум, но според изнесената от РДНСК-Югозападен район информация от извършената документална и на място проверка, изграждането на детски игрален кът на открито е предвиден в проекта и съответно одобрен от главния архитект на Общината. Освен това категоричното становище на проверяващия орган е, че при проектирането и изграждането на въпросния обект не са открити никакви нередности и той е изграден напълно законосъобразно! Интересна констатация на фона на гореописаните пропуски. Изглежда като абсурд и явен парадокс - но както един напатил се съгражданин, умело играейки си с думите, каза нещо за съжаление до болка вярно: „В България всеки явен парадокс лесно се оправя с пара-без-докс*“.
Пак според Наредбата, в чл. 63 ясно се указва, че преди да се въведе в експлоатация, собственикът на площадката за игра, в случая Община Ботевград, трябва да възложи на избран от нея орган за контрол да провери и да удостовери с доклад или сертификат съответствието на изградения обект с нормативната база. Съставеният от проверяващия орган протокол става неразделна част от строителните книжа на площадката. Ако при проверката се констатират несъответствия, едва след окончателното им отстраняване игралната площадка може да бъде въведена в експлоатация. С оглед реалното състояние на изградената детска площадка изникват резонно няколко въпроса: Извършвана ли е изобщо такава проверка от контролиращ орган? Ако е извършена, какво е констатирал и как обектът е пуснат в експлоатация при наличието на такива съществени несъответствия в разрез с  нормативната уредба? Ако не е имало такава проверка, отново възниква въпросът как обектът е въведен в експлоатация при липсата на задължителния доклад или сертификат за съответствие от назначен контролиращ орган? Изобщо някой от проверяващите проектната документация – главен архитект, РДНСК, като контролиращ орган, запознат ли е с наличието на гореспоменатата наредба и проверил ли е, преди да си сложи подписа, дали тя е спазена? … И още и още въпроси, на които сигурно някой друг проверяващ „компетентен орган“ трябва да даде отговори. Апропо, в Ботевград няма нито една площадка за игра, която да няма съществени несъответствия с правилата и нормите, посочени в Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Проверката на сигнала за нередности при реализацията на проекта за модернизация на спортната инфраструктура в Ботевград, и в частност на баскетболните площадки, също излезе с категорична констатация, че всичко е изпълнено абсолютно според правилата и според заложеното в одобрения от Управляващия орган проект. Нещо повече дори. Според думите на главния представляващ бенефициента Община Ботевград, проверяващите даже сърдечно му стиснали ръката с думите: „ Дано всички проекти се изпълняват така, както е изпълнен този.“. Че как иначе. Нали вече веднъж, преди това, същите тези проверяващи от Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към МРР са удостоверили с подписа си, че всички дейности по проекта са изрядно и коректно реализирани. Би било меко казано странно, ако бяха констатирали нещо различно на вече проверявания и приет от тях обект.
Интересни обаче са доводите им, с които приемат полагането на асфалтобетон за покривна настилка, напълно съответстваща на проекта и дефиницията „специализирана настилка“. В писмо след извършената проверка от Министерството на регионалното развитие посочват: "При проверка на „специализираната настилка“ се констатира, че в документацията по процедурата, същата е определена като специална, без да е дадена допълнителна информация за вида и съдържанието й. Според декларацията за съответствие на материала на настилката, същата съдържа асфалт и представлява битумна смес – асфалтобетон. Също така, Ви информираме, че липсват данни, които по безспорен начин да доказват изразените в сигнала съмнения за несъответствие между заложената в документацията техническа характеристика на настилката и характеристиката на действително положената такава.". Както се казва щеше да е много смешно ако не беше толкова трагично. В писмото проверяващите признават, че при одобрението на проекта за предвидената нова настилка просто е било достатъчно да пише „специална“, без да се посочи никаква допълнителна информация за вида и съдържанието на използвания материал. Естествено в случая е да няма несъответствие между характеристиките на заложения в документацията и действително положен материал, просто защото в одобрения проект няма посочени такива характеристики!!! В такъв случай, на същото основание можеше да се положи чакъл, сгурия, шамот, да се хвърли един евтин балатум, или каквото друго се сетите, но задължително „икономически изгодно“, и това покритие спокойно да мине като „специално“. Я, колко лесно ставала модернизацията в днешно време! Изглежда проверяващите не се притесняват и от факта, че в одобрения от тях проект за въпросната дейност е посочено: „ПОДМЯНА на настилка - от асфалтово покритие към  изкуствено“, което автоматично изключва ново полагане на асфалт!Това са фактите и резултатите от двете проверки. Всеки има правото и свободата да ги интерпретира, както поиска. Явно става и от двете извършени проверки, че свободната интерпретация на безспорни факти отдавна се е превърнала в национален спорт, в който основното движение "тълкуване"  се извършва според правилото „интересът клати феса“.


П.С: С горната статия един местен управник с големи властови мераци, който впрочем, подобно на древните владетели на Месопотамия, също е роден в междуречие, но не на Тигър и Ефрат, а на Рударка и Новаченка, получава добър повод да изпълни заканата си да осъди „клеветниците“, като докаже в съда несъстоятелността на гореизнесеното. 


*докс - (docs,съкрашение на англ. documents) - документи