По предложение на кмета на общината инж. Богомил Георгиев, на сесията вчера, съветниците взеха решение за създаването на „Общински консултативен съвет по въпросите на младежта”.
Първоначалното предложение  беше за 7 души членове, но по направено допълнително такова от Милчо Цацов, съветът ще бъде от 8 души. Към избраните  лица  ще бъде потърсено съдействието и на полицай от РПУ-гр.Етрополе.


В състава на „Общински консултативен съвет по въпросите за младежта" влизат:
- Росица Христова - Заместник кмет - председател.
- Росица Иванова - гл. инспектор „Просвета, култура, вероизповедания" - секретар.
- Лазар Василев - секретар на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) - член.
- Боряна Керемидска -общински съветник, председател на комисията за работа с младежта, развитие на спорта, туризма, интеграция с ромите и други малцинствени групи - член.
- Мила Манчева - общински съветник, председател на комисията по просвета, култура, вероизповедания - член.
- Даниела Панчева - началник на отдел „Закрила на детето" при Дирекция „Социално подпомагане" - гр. Етрополе - член.
- Светла Вълова - директор на СОУ „Хр. Ясенов" - член.
Определят се следните основни задачи на „Общински консултативен съвет по въпросите за младежта":
- „Общински консултативен съвет по въпросите за младежта" към Общинска администрация - Етрополе е координиращ и консултативен орган, който подпомага провеждането на общинската политика за младежта;
- Председателят представлява „Общински консултативен съвет по въпросите за младежта", ръководи и насочва работата му, контролира изпълнението на решенията, внася за разглеждане на сесия на Общински съвет приети материали, предложения, отправя покани за участие в работата му на представители на други органи, имащи отношение към неговата дейност.
- Секретарят на „Общински консултативен съвет по въпросите за
младежта" осигурява дейността в информационно, административно и
техническо отношение. Организира подготовката и провеждането на
заседанията. Води отчетност за дейността на „Общински консултативен съвет
по въпросите за младежта", становищата и решенията. Изготвя протоколите от
заседанията. Подпомага Председателя и неговата дейност. Съхранява документацията.