Броят на пациентите, преминали през ботевградската болница, се е увеличил с над 300 души в сравнение с 2012 година. С 2.2% са се увеличили и клиничните изследвания. Най-голямото- 13.9%  е увеличението на пациентите, ползвали услугите на отделението по физиотерапия и рехабилитация.
През м.г.  в МБАЛ-Ботевград са направени 6357 биопсии, което говори за интензивността на работа на хирурзите.
Това става ясно от анализа за дейността на болницата, внесен за обсъждане в общинския съвет.
„Заболеваемостта по основните класове заболявания в района през последните три години показва, че преобладават болестите, свързани с дихателната система, болестите на органите на кръвообращението и болестите на храносмилателната система. Останалите заболявания, макар и значими по своята същност, заемат по-малки дялове в общата заболеваемост” – се казва в отчета.
През 2013 г. в стационара са починали 102-ма болни, като най-много от тях са били с болести на кръвообращението.
Персоналът на болницата е 190 души, от които с висше образование 48, със средно – 88 и 53-ма с друго образование.
Средната работна заплата през 2013 г. в болницата е 799 лева.
През 2013 г. болницата е получила следните приходи: 50 000 лв от община Ботевград , от договор с РЗОК – 2 908 394; за хемодиализа – 513 000 лв; собствени приходи  - 206 000 лв.; дарения – няма. Общата сума на приходите е  3 679 хил. лв.
От анализа на разходите става ясно, че най-голям дял – 63% са за заплати и осигуровки.  Общата сума за заплати и възнаграждения е 1 979 911 лв и 381 674 лв за осигуровки.
За медикаменти и консумативи са похарчени  455000 лева; за материали, горива и енергия – 237 000 лв, за външни услуги 233 000 лева,  за храна – 63 770 лв, а 76 000 лева са вложени за ремонт.
Анализът показва, че разходите за медикаменти и за  горива и енергия  са  намалени спрямо предходната година.  Увеличение има при заплатите и възнагражданията, останалите показатели нямат съществени разлики.
Активът на болницата към декември 2013г. е 3 467 000 лв.
Финансовият отчет показва 18 000 лв. загуба за 2013 година.
В бизнес плана за 2014 година  са заложени приходи 3 960 000 лв и разходи 3 950 000 лв., което го прави реалистичен и възможен за изпъление, смятат от ръководството на болницата