В 17:30 часа снощи в малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871” се проведе годишното отчетно събрание на читалището.
От 150 членове присъстваха 51, но това се прие за достатъчен кворум за започване на работа по предложените документи.
На вниманието на присъстващите бяха представени за разглеждане и приемане четири документа: отчета на Читалищното настоятелство, отчета на Проверителната комисия за финансовото състояние, Бюджета за 2013/2014 година и Календарния план за работата през следващия отчетен период.
Отчет за работата на Настоятелството направи председателят му Христо Андреев. Подробно и точно беше представено свършеното, несвършеното и предстоящото в библиотеката, школите по изкуствата, певческите групи, литературния кръжок и самодейните състави: ТТ „Михаил Пенчев”, ФА „Балканска младост”, МФ „Ретротон, инструментален състав, духовия оркестър, ВГ „Акварели”.
Изказванията бяха в няколко насоки: предложения за по-добра работа и от там на повече  и по-добри резултати, по-добра координация между настоятелството и ръководителите на съставите в читалището, подобряване на комуникацията между работещите в читалището, осигуряване на помещения и условия за работа на театралите, организационно-технически проблеми, материално-техническата база.
Като председател на Проверителната комисия Иван Чиков отчете финансовото и документално състояние на читалището. През миналата година приходите са възлизали на 254 381 лева с преходен остатък за следващата година от около 5 000 лева.
Приходите в проекто-бюджета за следващия отчетен период  възлизат на 176 170 лева, като е по-малко и дофинансирането, което се осигурява от Общината. Русица Христова увери присъстващите, че въпреки по-малкия бюджет, дейностите в читалището няма да се намаляват и от Общината винаги могат да се намерят необходимите средства.
Предстои изпълнението на голям проект за коренна промяна на материално-техническата база на сградата.
Предложените документи бяха приети с направените корекции, с пълно болшинство.
След допълнения и нови предложения, беше прие с пълно единодушие и календарния план за 2013-2014 година, предложен от секретаря на читалището Румен Петров.