Днес, 7 август, в многофункционалната зала на НЧ „Тодор Пеев-1871” беше представена презентацията по реализирания социален проект "Обновяване и оборудване на МБАЛ "Проф.д-р Ал.Герчев".
Етрополе вече разполага с  модерна болница със съвременна материално-техническа база и с  възможности за долекуване, рехабилитация и физиотерапия.
Очаква се и съществено подобряване на условията за труд на медицинския персонал.
Какво още включва проекта?
Проектът се изпълнява по приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество.
Операция 4.1: Дребно мащабни местни инвестиции
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ: BG161РО001/4.1-05/2011
«Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини,  извън градски агломерационни ареали» 
Наименование на бенефициента:  Община Етрополе
Стойност на проекта : 3 954 774,89 лв.
Съфинансиране от ЕФРР : 3 758 748,90лв.
Начална дата на проекта: 22.12.2011г.
Крайна дата на проекта:  20.08.2014г.
На проведената днес /07 август/заключителна пресконференция в Многофункционалната зала на НЧ”Тодор Пеев-1871”, бяха представени  най-основните моменти по изпълнението на този мащабен проект и бе показан крайния резултат от направените вложения. Общата ремонтирана площ е 3071 кв.м.
Общата цел на настоящия проект е да се постигне предлагането на съвременни медицински дейности и болнични услуги в “МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев” Етрополе” ЕООД  - гр. Етрополе с гарантирано равенство при достъпа на населението.
Специфичните цели на проектното предложение
-Да се повиши качеството на медицинското обслужване и лечение на пациентите от община Етрополе;
-Да се обнови и модернизира материално-техническата база на “МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев” Етрополе” ЕООД  - гр. Етрополе чрез осигуряване на рентабилна здравна инфраструктура;
-Да се подобрят условията на работа на медицинския персонал на “МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев” Етрополе” ЕООД  - гр. Етрополе.
Дейности по проекта:
Основните дейности, които са предвидени за изпълнение по проекта са следните:
-Ремонт и обновяване на помещения в „МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев” Етрополе” ЕООД –  гр. Етрополе”;
-Доставка, монтаж и пускане в действие на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев” Етрополе” ЕООД –  гр. Етрополе”.
Съпътстващи дейности при изпълнението на проекта:
-Подготовка  изпълнението  на  проекта;
-Избор на изпълнители на дейностите по проекта;
-Информиране и публичност;
-Оказване на независим строителен и авторски надзор;
-Приемане на ремонтирания обект;
-Управление и мониторинг;
-Одит.
Очаквани  резултати:
-Обновяване и ремонт на помещения в “МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев” Етрополе” ЕООД –  гр. Етрополе :
-Осъществени всички необходими мерки за лъчезащита;
-Осигурена достъпна среда за пациентите в болницата;
-Повишено качество на болничната среда, лишена от рискове;
-Доставено, инсталирано и тествано оборудване в болницата основно за рехабилитация и физиотерапия;
-Обучен персонал за работа с новозакупеното оборудване.
В резултат на проекта болницата ще се превърне в модерен център  с възможности за долекуване, рехабилитация и физиотерапия.
Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.
“Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и оборудване на „МБАЛ” „Проф. Д-р Ал. Герчев” Етрополе ЕООД” – гр. Етрополе”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Етрополе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
При представянето му се включиха със свои изказвания представители на групата, изработила проекта и на болницата.
Присъстваха заместник-кметовете Венета Гергова и Росица Христова, целият екип по проекта, служители в Общинска администрация, лекари от болницата и граждани.