Обществената поръчка е разделена на две обособени части: снегопочистване и опесъчаване на улиците в Ботевград и втората – зимно поддържане на общинската пътна мрежа. Фирва „Микра” е подала оферта и за двете обособени части. Прогнозната стойност, която общината обяви за зимното почистване в Ботевград е 35 000 лева, а за общинската пътна мрежа – 85 000 лева. Плащането ще става като възложителят приеме извършената дейност за дадения период. Договорът за зимно поддържане има срок до 31 март 2016 година.