От 17:00 часа снощи, 26.01.2016 г., в заседателната зала на Общинска администрация беше редовното 5-то заседание на Общинския съвет.
Присъстваха всичките 17 съветника. Документите докладва кметът Димитър Димитров и председателят Марин Маринов. Към предварително зададените за обсъждане 19 точки, по предложение на председателя, беше прибавена още една: Предоставяне на имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване.
Съветниците приеха:
- Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015-2019 г.
- Стратегия за управление на общинската собственост в Община Етрополе за периода 2016-2019 г.
- Програма за управление и разпореждане на с имоти-общинска собственост в Община Етрополе през 2016г.
- С 11 гласа "за" и 6 "въздържал се" /групата общински съветници от БСП/ бе приет окончателен годишен план на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2015 г. в размер на 11 270 804лв.
- Приет беше и  бюджета на Община Етрополе за 2016 година, с 10 гласа "за", 1 "против" и 4 "въздържал се" в размер на 11 179 295 лв.
В основната си част бюджетът включва:
 1.По приходите на обща сума-11 179 295 лв.за:
-  финасиране на държавни дейности -5 330 456 лв.
-  финансиране на местни дейности -5 848 839 лв.
2.Разходите на обща сума - 11 179 295 лв. се разпределят за:
-  делегирани от държавата дейности -5 330 456 лв.
-  местни дейности-5 295 289 лв.
- дофинансиране на държавни дейности с местни приходи- 553 550 лв.
Приеха и Общинския план за младежта за 2016 г. Основната цел на програмата е да подпомага младите хора и подобрява качеството им на живот, за пълноценната им реализация в обществено-икономическия живот на Общината.
Докато по посочените предложения за решения имаше дебати, то за останалите точки от 7 до 20 станаха решения на общинския съвет без съществени разногласия в гласуването.