Общината Ботевград уведомяваме гражданите, желаещи да кандидатстват за обновяване на многофамилни жилищни сгради по Проект за енергийна ефективност на жилищни сгради, финансиран по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020, че към настоящия момент предвиденият финансов ресурс е изчерпан!


Сдруженията на собствениците /СС/, с които има сключени договори, но няма налични финансови средства, остават в резерв и по тях на този етап няма да се извършват дейности по повишаване на енергийната ефективност!


Уведомяваме гражданите на община Ботевград, че приемането на документи за регистрация на СС в многофамилни жилищни сгради, отговарящи на критериите за допустимост за кандидатстване по Проекта продължава, като желаещите да учредят сдружение могат да се снабдят с комплект от необходимите образци за регистрация на гише „Гражданско състояние” на партера в сградата на общинската администрация!


Регистрираните сдружения ще фигурират с пореден номер в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост, който се поддържа и актуализира от община Ботевград! При осигуряване на допълнително финансиране, на регистрираните сдружения на собствениците ще бъдат раздадени пакети от документи за втори етап – кандидатстване със ЗИФП, като СС
ще бъдат уведомявани по реда на тяхната регистрация!


Уведомяваме СС, на които до този момент вече са издадени удостоверения за регистрация от община Ботевград, както и в регистър Булстат и които са в процес на подготовка за подаване на Заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ с прилежащите му образци, че същите ще бъдат приети за разглеждане и номерата на одобрените ЗИФП ще бъдат публикувани в публичния регистър на ЗИФП по ОП „Региони в растеж”!


Уведомяваме СС, чийто ЗИФП ще бъдат одобрени от комисията, назначена за разглеждане и оценка на подадените пакети от документи за кандидатстване по ОП „Региони в растеж”, че договори на този етап няма да бъдат сключвани, поради изчерпване на финансовия ресурс!


При осигурено бъдещо допълнително финансиране по ОП „Региони в растеж” СС, които имат регистрация в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост при община Ботевград и тези, чиито ЗИФП са одобрени, както и СС, с които до момента има сключени договори, ще бъдат своевременно уведомени по поредния номер на тяхната регистрация или ЗИФП за продължаване на съответните действия за извършване на обследване за енергийна ефективност и съставяне на технически паспорт на жилищни сгради.