ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител


Община Ботевград, със седалище и адрес: гр.Ботевград, пл."Освобождение" №13


тел.: 0723 66608; факс: 0723 66635; e-mail: admin@botevgrad.org


на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ОА-181/22.04.2016 г. на кмета на Община Ботевград обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:


1. Конкурсът се обявява за длъжността “директор на дирекция” в дирекция "Сигурност и обществен ред" към Общинска администрация - Ботевград.


2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:


- кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;


- образование - висше, минимална образователна степен - магистър;


- минимален ранг за заемане на длъжността – III младши;


- професионален опит - 4 години.


3. Допълнителни умения и квалификации:


- Компютърна грамотност – MS Office.


4. Начин на провеждане на конкурса:


Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:


- решаване на тест;


- интервю.


5. Документи за участие в конкурсната процедура:


Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:


- заявление до кмета на общината - по образец;


- декларация - по образец;


- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;


- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова книжка, служебна книжка, УП-3/;


- копия от документи, удостоверяващи допълнителните умения и квалификации, при наличие на такива.


6. Място и срок за подаване на документите за участие:


Документите за участие в конкурса се представят лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в срок от 14 дни от публикуване на обявлението в сградата на Общинската администрация в гр.Ботевград, пл."Освобождение" №13, Център за информация и обслужване на гражданите - гише “Деловодство”.


7.Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за обяви на партерния етаж в сградата на Общинската администрация в гр.Ботевград.


8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:


Ръководи и отговаря за дейността на дирекцията. Съдейства за провеждане на политиката на общината в областта на сигурността и опазване на обществения ред. Основна цел на длъжността е ръководство и контрол при изпълнение на функциите и правомощията по опазване на сигурността и обществения ред. Организира, координира и разпределя задачите в Дирекция „Сигурност и обществен ред” и следи за тяхното изпълнение. Докладва на ръководителя на организацията за работата на дирекцията, която ръководи.


9. Граници на основната заплата, определени за длъжността:


за първа степен - от 420.00 лв. до 1550.00 лв.


Орган по назначаването: Иван Гавалюгов, кмет на Община Ботевград