От 01.06.2016г. до 15.06.2016г. /включително/ Община Ботевград ще приема заявления за летен отдих на българското Черноморие на млади семейства. 


Условия за кандидатстване:


1. Семейства с деца родени след 01.01.2006г.


2. Средна възраст на родителите -  до 35 години


3. Семействата да имат постоянен адрес на територията на Община Ботевград


4. Среден доход на член от семейството - по-нисък или равен на 350.00 лева за периода 01.01.2016г. - 31.05.2016г.


5. Кандидатите да нямат просрочени задължения към Община Ботевград към датата на подаване на заявлението


Необходими документи:


1. Заявление по образец


2. Лични карти на родителите /копие и оригинал/


3. Акт за раждане на детето/децата /копие и оригинал/


4. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за периода 01.01.2016г.-31.05.2016г. за лицата, работещи по трудови и/или служебни правоотношения


5. Удостоверение за други доходи от институции, платци на такива


6. Удостоверение за наличие/липса на просрочени задължения към Община Ботевград /издава се служебно/


Забележка: При по-голям брой постъпили заявления от млади семейства от определения от община Ботевград брой 50, които отговарят на горепосочените критерии, семействата ще бъдат класирани с приоритет по следния  ред:


1. Според по-ниския размер на дохода


2. Според по-големия брой деца в семействата


3. По реда на постъпване на заявленията 


Документите ще се приемат от 8,30 до 12,30 часа и от 13,30 до 17,30 часа в Информационния център на партерния етаж в сградата на Общината.


Одобрените кандидати ще бъдат известени за периода и условията на настаняване след 17-ти юни 2016 г. лично и чрез официалния сайт на Община Ботевград.


Община Ботевград покрива разходите за нощувка, като разходите за транспорт, храна и лични нужди се покриват от кандидатите.