В изпълнение на решение на ОбС от 30 юни, общината ще пристъпи към изработване на Подробен устройствен план  /ПУП/ на поземлен имот в местността Темуша, върху който ще бъде изградена площадка за компостиране на зелени биоотпадъци, събиране, съхранение и третиране на битови отпадъци и строителни отпадъци, и към изработване на подробни устройствени планове – Парцеларни планове за довеждащи колектори, проводи, съоръжения и транспортен достъп до площадката. 


Поземленият имот е с площ около 46 декара и е в близост до регионалното депо за битови отпадъци. 


С изграждането на площадката община Ботевград предприема съответните мерки за изпълнение на задълженията си по националното и европейско законодателство в областта на управление на отпадъците.