От 100 до 5000 лв. ще глобяват всеки, който без законово основание завземе, държи или владее общински имот. Санкция в същия размер ще бъде налагана и за неизпълнение на заповед за освобождаване на общинска собственост в опредления срок. За други нарушения по Нередбата за разпореждане с общинско имущество ще се налагат глоби от 50 лв., освен ако със закон не е предвидено друго.
Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, опредлени от кмета на общината. 
Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имушество ще бъде обсъдена и гласувана на предстоящата сесия.