Конфликтът между община Ботевград и софийската фирма „Травъл медия груп” води своето начало от 2014 год. Фирмата бе един от изпълнителите на проекта за развитие на туризма „Ботевград – привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически, еко и спортно-развлекателен туризъм”, чиято реализация започна през 2012 год.  Задължението на „Травъл медия груп” бе да изработи и достави, съгласно сключен договор с общината, костюми, декори и озвучителна техника за провеждане на историческата възстановка „Последните дни на цар Иван Шишман”. Тя се състоя два пъти – в края на септември и началото на октомври 2014 год. съответно в подножието на средновековната крепост Боженишки Урвич в село Боженица и в Ботевград и премина при голям интерес. Непосредствено след възстановката в Боженица тогавашният кмет Георги Георгиев  благодари на управителя на фирмата за добре свършената работа.  


Въпреки реализацията на проекта, общината не само че не изплати на "Травъл медия груп" пълния размер на уговореното възнаграждение по договор – 143 640 лева, но и заведе дело срещу нея за пълно неизпълнение на договора по проекта. От своя страна фирмата предяви насрещен иск срещу община Ботевград за неизплатената сума. 


Със свое решение от 27 януари 2017 год. Софийски градски съд отхвърли иска на общината срещу Травъл медия груп, а именно фирмата да върне авансовото възнаграждение от 43 092 лева по договор и да заплати сумата от 8 379 лева, представляваща част от дължимата неустойка за вредите от развалянето, съгласно чл. 14 от същия договор. 


Правораздавателният орган осъжда община Ботевград да заплати на "Травъл медия груп" сумата от 25 000, представляваща част от дължимото възнаграждение по договор, ведно със законната лихва от 14.04.2015 год. до погасяването, както и на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК сумата от 6000 лева - разноски по делото. 


От страна на общината като свидетел е призован бившият кмет Георги Георгиев. Всъщност той е бил един от основните свидетели на ищеца – в случая община Ботевград. Съдът обаче не приема неговите показания, като се обосновава така: „Показанията на свидетелите Николов и Георгиев в по-голямата си част не възпроизвеждат лични възприятия и поради това не са годни да опровергаят фактическите изводи, формирани въз основа показанията на незаинтересовани от изхода на делото очевидци”, пише в решението на Софийски градски съд. Съдът намира още, че свидетелските показания на Георгиев са „непълни” и „производни”: „…същият сочи, че не е наблюдавал постановката на Урвишка поляна /тръгнал си е поради внезапен ангажимент / и възпроизвежда факти, за които е уведомен от „комисиите”, а именно, че „качеството на материалите, с които се правят костюмите, не е достатъчно високо, както и че цените, които се изработват, са занижени”. Първият факт – за лошото качество на материалите на костюмите, е изолиран, не се потвърждава от други събрани доказателства и съдът не го приема за доказан. Вторият факт е неотносим към преценката за точно изпълнение – стойността, която изпълнителят изплаща на подизпълнителя, е ирелевантна. Същевременно Георгиев сочи, че не е бил уведомяван от дружеството, на което е възложил цялостното организация /”Златен век”/, за наличие на проблеми, включително с костюмите.”. 


Развоят на делото и рискът решението на Софийски градски съд да бъде потвърдено на следваща инстанция бяха основните мотиви на кмета Иван Гавалюгов да поиска съгласието на Общинския съвет за сключване на извънсъдебно споразумение между община Ботевград и „Травъл медия груп” ЕООД.  Докладната бе внесена за обсъждане и гласуване на извънредното заседание на местния парламент, което се проведе вчера – 1 март. По силата на споразумението общината се задължава да плати на софийската фирма сума в размер на 80 000 лева. В нея са включени средствата, присъдени по търговското дело – 25 000 лева – главница по частичен иск, ведно със законната лихва и съдебните разноски, възлизащи на 6000 лева. „След изплащане на сумата  двете страни ще приемат договорните си отношения за изпълнени и приключени”, се посочваше в докладната на кмета.  


„Независимо от това какво решение ще вземете днес, общината е предприела незабавни действия за обжалване на решението пред Апелативния съд”, каза Иван Гавалюгов пред съветниците. По негови думи, ако се стигне до извънсъдебното споразумение, община Ботевград ще си спести 20 000 лева от сумата, която трябва да плати на ответната страна по делото.


По време на обсъждане на докладната, съветникът Георги Георгиев преповтори предварителното си становище по нея: „Обжалването е задължително, според мен, тъй като по този начин ще се опитате да защитите финансовите интереси на Общината. Като бивш кмет и настоящ общински съветник, продължавам да твърдя, че има неизпълнение по цитирания договор.”. 


Тихомир Найденов припомни на колегата си Георгиев, че има решение на Управляващия орган на програмата, финансирала проекта, за наложена 100-процентова корекция по него заради нередност, и то не каква да е - „подозрение за измама”. 


„На всички е ясно, че фирмата е изпълнила голяма част от задълженията си по договор. Има дребни нарушения, но съдът не ги счита за основателни за неизпълнение на договора. Чрез това споразумение ние имаме възможност да минимизираме щетите. Ако го приемем, общината не само че няма да плаща лихви, но дори има намаление от сумата, която дължи на фирмата. След решението на Апелативния съд, което най-вероятно ще е в наш ущърб, може да бъдете сигурни, че „Травъл медия груп” няма да приеме никакви споразумения. Напротив, ще си търси парите до последната стотинка”, подчерта Тихомир Найденов. 


В крайна сметка Общинският съвет отхвърли възможността да бъде сключено извънсъдебно споразумение между общината и софийската фирма. Докладната на общинското ръководство подкрепиха 14 от присъстващите съветници, 6 гласуваха „против” и 3-ма „въздържал се”.