Туризмът в Община Ботевград заема сериозно място в Стратегията за Водено от обществото местно развитие на Местна инициативна група – Ботевград /МИГ/. Стратегията вече е изготвена. Тя бе представена днес от Петко Симеонов – представител на фондация „Съвременност”, по време на семинара „Потенциал на Община Ботевград за развитие на туризма”, организиран от Сдружение „МИГ Ботевград”, Международното висше бизнес училище и Исторически музей – Ботевград. Провеждането на такъв форум е един от критериите за оценяван на Стратегията. Следващата стъпка е събиране на определен брой подписа в нейна подкрепа. Абсолютно всички присъстващи на семинара, които са жители на община Ботевград, положиха подписите си в подкрепа на Стратегията. Тя ще бъде публикувана в резюме на страницата на МИГ Ботевград в интернет.


Планът съдържа мерките, по които потенциални бенефициенти от ботевградска община ще могат да представят проекти  пред МИГ за финансиране. В него са посочени целите, приоритетите, допустимите дейности, специфични критериите за оценка. По всяка една от мерките е определен размерът на финансовата помощ, фиксиран е максимален и минимален праг на финансиране на отделните проектните предложения.  


Ако Стратегията бъде одобрена, местната общност ще може да кандидатства с проекти пред МИГ- Ботевград на стойност малко над 5 000 000 лв. по различни мерки - 4.1. Инвестиции в земеделските стопанства, 4.2. Инвестиции в прерабтока/маркетинг на селскостопански продукти, 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности, 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура и други.


Днешният семинар за потенциала на Община Ботевград за развитие на туризма бе открит от зам.-кмета на Ботевград Борис Борисов. По темата бяха изнесени две лекции: Природни ресурси и условия за развитие на туризма в община Ботевград; Управление на алтернативни форми на туризъм. Лектори бяха съответно главен асистент д-р Десислава Алексова – преподавател в МВБУ, и Илиана Щерева – управител на туристическа агенция „Яна тур”. 


Ако трябва да обобщим казаното тях, Община Ботевград има туристически потенциал, който трябва да се развие чрез алтернативните форми на туризъм. Те се явяват алтернатива на масовия туризъм характерен, от своя страна, за черноморските и зимни курортни комплекси.


Според ресурсите, с които разполага Община Ботевград, тук могат да се развиват екотуризъм, който се свърза със защитени територии райони с богато биологично разнообразие и съхранена природа; селски туризъм, който може да бъде развит в  съхранените селища в района, не само като нощувка в къща за гости или семеен хотел, но чрез предлагане на богат набор допълнителни туристически услуги; приключенски туризъм – насочен най-вече към младежите и хората, които работят в стресова среда; религиозен туризъм, поради наличието на стари манастири и църкви; ловен туризъм и други. 


При осъществяване на алтернативните форми на туризъм се разчита предимно на малки групи от туристи или на индивидуални туристи, които се нуждаят от персонално отношение и от комплексни туристически програми, обясни Десислава Алексова. Тя представи едно свое импровизирано проучване за нагласите, свързани с туристическото търсене в общината. Според резултатите от него Ботевград се свързва, на първо място, с Международното висше бизнес училище, което може да допринесе за имиджа на дестинацията и часовниковата кула, която е безспорен символ на града. Асоциациите на потенцилните туристи са свързани също така с Врачешки манастир и автобусите „Чавдар”, чието производство отдавна е преустановено, но въпреки това има интерес към историята на завода. Сред природозащитниците е популярно Жабешкото блато, а сред културните дейци – духовата музика. Предпочитани туристически обекти са средновековната крепост Боженишки урвич и паметника-костница на Ботевите четници. Интерес има и към Историческия музей, килийното училище в Боженица и други обекти.  


В своята лекция Илияна Щерева подчерта, че вярната посока е общината, общински структури, неправителствени и образователни организации да работят в екип за създаване на общ туристически продукт за община Ботевград, който да предостави атракции, настаняване и места за хранене. „Общината и Местната инициативна група са се насочили правилно и те ще подпомогнат всички усилия, но без инициатива от страна на хората в населените места на територията на община Ботевград, няма как да се случи това“, добави тя. 


Илияна Щерева обясни, че туристите от алтернативния туризъм искат програма, участия, разнообразни дейности, които ги карат да съпреживяват, да участват, да се обучават, да се усъвършенстват. “Това всъщност е модерният вид туризъм – връщането към традициите. Туризмът не е само доброто настаняване и добрата храна, хората искат да изпитат нещо, което е непознато за тях, да изпитат щастие от общуването помежду си“, конкретизира тя. 


Лекторът обърна внимание и на важността от постигане на устойчиво развитие на туризма, което дефинира така: “Ние не сме наследили природата от нашите деди, а сме я взели на заем от нашите деца и трябва да имаме отговорно и устойчиво отношение за запазване както на природата, така и на културно-историческото наследство.“.