На 16.11.2018 г. /петък/ от 17.30 часа,  в залата на Общинска администрация-втори етаж, ще се проведе десетото редовно заседание на Общинския съвет


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно: Прилагане системата на делегирани бюджети в детска ясла „Патиланци”, считано от 01.01.2019 г. Вносител: Кметът на общината


2. Предложение относно: Изменение на Решение №15 от 01.12.2015 г., Протокол№3 на Общински съвет-Етрополе. Вносител: Ръководителят на Местна комисия за обществен ред, сигурност и безопасност на движението


3. Предложение относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година. Вносител: Кметът на общината  
               
4. Предложение относно: Безвъзмездно придобиване право на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, по реда на чл. 54 от ЗДС. Вносител: Кметът на общината


5. Предложение относно: Предоставяне за възстановяване на земеделски земи  на наследници на Стефан Георгиев Христов. Вносител: Кметът на общината
               
6. Предложение относно:  Учредяване право на преминаване, прокарване на кабелна линия 20 kV за изграждане на обект „Подземно ел. захранване 20 kV и БКТП 400 kVA за обект „Цех за производство на пелети, преминаващ през поземлени имоти общинска собственост, находящи се в землището на с. Лъга ”. Вносител: Кметът на общината
 
7. Предложение относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Етрополе за периода  01.01.2018 - 30.06.2018 г. Вносител: Председателят на  Общинския съвет


8. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Николай Лазаров Петров.
Вносител: Председателят на  Общинския съвет


9. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Маргаритка Димитрова Христова. Вносител: Председателят на Общинския съвет


10. Предложение относно: Предоставяне на парична помощ на Нели Нинова Иванова.     Вносител: Председателят на Общинския съвет