Сдружение „Местна инициативна група” /МИГ/ отправя покана към гражданите да вземат участие във финалното обсъждане на изготвената Стратегия за водено от общностите местно развитие. Обсъждането ще се състои на 26 юли от 17.30 часа в малкия салон на читалище „Христо Ботев”.


Конструктивните мнения и предложения ще бъдат включени в Стратегията. С нея Сдружение “Местна инициативна група“ – Ботевград ще кандидатства за финансиране по Програма за развитие на селските райони /период 2014 - 2020 г./ към Министерството на земеделието и храните. 


Ако Стратегията бъде одобрена, местната общност, от своя страна, ще може да кандидатства с проектни предложения пред МИГ Ботевград на стойност малко над 5 000 000 лв. по различни мерки - 4.1. Инвестиции в земеделските стопанства, 4.2. Инвестиции в прерабтока/маркетинг на селскостопански продукти, 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности, 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура и други.