Общинският съвет ще проведе Петнадесето редовно заседание на 23.11.2017 г. /четвъртък/ от 17.00 часа в залата на Общинска администрация-втори етаж


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение – ВхОБС-283/15.11.2017 г.– относно: Поставяне на мемориална плоча с името на проф. д-р Александър Иванов Герчев Докл.:Кметът на общината
2. Предложение – ВхОБС-284/15.11.2017 г.относно: Избор на проверител- дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор за извършване на задължителен независим финансов одит на Годишния финансов отчет на „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Герчев-Етрополе” ЕООД, гр. Етрополе за 2017 г. Докл.: Кметът на общината
3. Предложение – ВхОБС-285/15.11.2017 г.относно: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2017 г.  Докл.: Кметът на общината
4. Предложение – ВхОБС-286/15.11.2017 г. относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост: имот № 641.62, м. „Баш Самоков”, землище гр. Етрополе Докл.: Кметът на общината
5. Предложение - ВхОБС-287/15.11.2017 г. – относно: Изменение на Решение № 9/30.01.2017 г., Протокол № 2 Докл.: Кметът на общината
6. Предложение – ВхОБС-288/15.11.2017 г. – относно: Преработване на Програма за управление на отпадъците за периода 2017-2020 г. на община Етрополе Докл.: Кметът на общината
7. Предложение – ВхОБС-290/16.11.2017 г. – относно: Изменение на Решение №3/30.01.2017 г., /Протокол №2/ на Общинския съвет-Етрополе, изменено и допълнено с Решение №33/30.03.2017 г., /Протокол №4/ и с Решение №114/27.07.2017 г., /Протокол №10/ на Общинския съвет-Етрополе Докл.: Кметът на общината