Община Ботевград ще поиска съгласието на местния парламент за поемане на дългосрочен общински дълг с максимален размер до 2 700 000 лв. за финансиране на проект за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на болницата.  След направено проучване, е избран вариант за кандидатстване пред Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”. Това съобщи на днешния брифинг с медиите кметът Иван Гавалюгово. 


„Все по-наложително става въвеждането на мерки за енергийна ефективност в болницата, с оглед спестяването на енергия за отопление и осветление. Освен това се налагат и вътрешни ремонти, свързани с освежаване на  обстановката. В предишни години от покрива е имало доста сериозни течове, следите от които са останали. Сградата на болницата не е ремонтирана основно, откакто е построена, а тя е на повече от 50 години”, обясни кметът Гавалюгов. 


„Площта, която трябва да бъде ремонтирана, е над 15 000 кв.м. Това изисква сериозни инвестиции, които общината няма как да осигури от собствени приходи. Повече от две години търсим  някакъв вариант за финансиране. За съжаление  европейските програми не дават възможност общините да бъдат бенефициенти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и за ремонт на сгради за здравеопазване. Бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж” е Министерството на здравеопазването”, но те ще направят основен ремонт на помещенията на Спешна помощ”, допълни градоначалникът. 


Общината е разглеждала вариант за изпълнение на ЕСКО договор – договор с гарантиран резултат, при който определена фирма, спечелила обществената поръчка, изпълнява за своя сметка първоначалната инвестиция по въвеждане на мерките за енергийната ефективност. Впоследствие – в рамките на 10-годишен период, какъвто е максималният разрешен срок на ЕСКО договора, изпълнява управлението на разходите за енергия на съответната сграда. Собственикът на сградата, в случая общината, изплаща определена месечна сума, с която на практика връща инвестицията на фирмата. 


„Има две основни причини, които ни накараха да се откажем от изпълнението на такъв тип договор. Едната е, че има ограничения на поемане на общински дълг, които са регламентирани в Закона за общинския дълг и в Закона за публичните финанси. Там е определено, че на годишна база дадена общината не може да плаща по поет общински дълг повече от 15 на сто от стойността на собствените приходи плюс средната стойност на изравнителната субсидия за последните три години. Ние сме изпълнили този лимит с овърдрафта, който ползваме. Но в регламентираното ограничение има изключение – когато се ползват средства от органи на държавното управление. Проучихме възможността, че можем да поемем такъв дълг, без да попадаме в ограничението от 15%, ако вземем средства от Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници, който е държавен и кредитира именно такива проекти. 


Другата причина да се откажем от ЕСКО договора е, че общината трябваше да изплаща доста висока сума, за да реализира въпросния ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на МБАЛ Ботевград. Сумата възлизаше на близо  8 000 000 лв.”, обясни кметът Гавалюгов. 


Между временно, освен проучването на вариант за финансиране, общината е възложила обследване на сградата за енергийна ефективност. За нея има изготвени енергиен доклад и технически паспорт. Това са основните документи, на базата на които трябва де се извърши проектирането. Те се изискват и от Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници, тъй като въз основа на тях ще бъде направена оценка на проекта. 


Както посочихме по-горе в текста, максималният размер на средствата, които се осигуряват от Фонда, е 2 700 000 лв. Минималното самоучастие във финансирането на проекта е 10%, което означава, че общината трябва да реализира проект за минимум 3 000 000 лв., за да получи исканата сума. 


„Условията за получаване на кредита са ясни. Те са доста облекчени. Лихвата е до 3,5% на годишна база. Максималният срок за връщане на кредита е до 7 години. Община Ботевград може да заделя около 400 000 лв. годишно, за да връща заема на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници. Разбира се, имаме и възможност за предсрочно погасяване без наказателна лихва”, разясни Иван Гавалюгов 


Кметът изрази надежда, че Общинският съвет ще възприеме идеята на общината, осъзнавайки неотложността на ремонтните дейности в сградата на МБАЛ.


От направеното енергийно обследване на сградата на болницата е установено, че основните проблемни области, които се нуждаят от спешен ремонт, са фасади, покрив, дограма, инсталации – отоплителна и вътрешна осветителна.