Община Ботевград открива процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на течни горива за нуждите на община Ботевград. Поръчката е в три обособени позиции: за нуждите на общината; течни горива за нуждите на ОП „БКС” и третата позиция – горива за Регионалното депо за битови отпадъци.
Прогнозната стойност на цялата поръчка е  343 029 лева, става ясно от съобщението на официалния сайт  на община Ботевград.