На 27.02.2019 г. кметът на Община Ботевград - Иван Гавалюгов, подписа договор „Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград” с Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1. 


Бенефициент по договора е Община Ботевград с партньори Фондация „Социални норми“ и ОУ „Васил Левски“ – Ботевград, а асоциирани партньори са Министерство на образоването и науката, Агенция за социално подпомагане и Агенция по заетостта, Регионална здравна инспекция - Софийска област.


С изпълнението на договора се цели подобряване качеството на живот, насърчаване социалното включване, намаляване на бедността, трайна интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Очаква се предоставеният „социален пакет” от мерки да допринесе за намаляване броя на отпадащите от образованието, осигуряване на достъп до пазара на труда, утвърждаване предоставянето на качествени социални и здравни услуги за лица в риск. 


Очакванията са да се постигнат няколко специфични цели: 


- Увеличаване броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите. 


- Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми. 


- Подобряване на достъпа на уязвимите групи да пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях.


- Прилагане на целенасочен интегриран подход към лицата в уязвимо положение, който се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването. 


- Осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда. 


- Утвърждаване принципите на партньорство, равнопоставеност и равно участие чрез делегиране на права, присъединяване на граждански структури и други форми на сътрудничество. 


- Подобрява взаимоотношенията семейство-образователна институция. 


Очакваните резултати от реализацията на проекта са: 


- Създаване на условия за растеж, основан на знания и ефективно използване на ресурсите, приобщаване с високи равнища на заетост. 


- Подобряване достъпа до социални и здравни услуги чрез целия комплекс от интегрирани услуги за маргинализирани групи. 


- Нарастване възможностите за социална интеграция чрез развитие на социални умения, превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на качествени социални и здравни услуги. 


Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по ОП "Развитие на човешките ресурси", са: Включване в заетост и наемане на трудови медиатори; Създаване на център за развитие на общността и дейност; Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги.


Основните дейности по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" ще бъдат: Подобряване на образователната среда в детските градини; Осигуряване психологическа подкрепа на децата в детските градини; Насърчаване участието на родителите; Допълнително обучение по български език за учениците от първи до седми клас; Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства; Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците и дейност; Осигуряване на психологическа подкрепа за учениците.


Продължителността на проекта е 23 месеца - от 27.02.2019 г. до 31.12.2020 г., като общата му стойност е 887 532.90 лева. От тази сума 497 550.00 лева са по ОП РЧР /в т.ч. 422 917.50 лева европейско финансиране и 74 632.50 лв. национално финансиране/ и 389 982.90 лв. по ОП НОИР /в т.ч. 331 485.47 лв. европейско финансиране и 58 497.43 лв. национално финансиране/.