БАБХ информира общините, засегнати от болестта Африканска чума по свинете при какви условия и ред ще се подпомагат  стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони 


За какво се предоставя подпомагането: за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, отглеждани за лични нужди


Допустими са собственици:


• отглеждащи до 5 прасета за угояване разположени в санитарни зони и отглеждани във ферми тип „лично стопанство“, които не продават на пазара, а добиват месо само за лична употреба;


• включени в списък, изготвен от кмета/кметския наместник на населеното място,  представен в Областната епизоотична комисия (ОЕК) и заверен от областния управител и от официалния лекар, с подпис и печат.


Размер на подпомагането: 300 лв. на ферма „тип лично стопанство“ в санитарните зони.


Условия за предоставяне на помощта: 


1. Заявление по образец– с което стопанинът декларира, че:


• е извършил доброволно клане,


• е извършил почистване и дезинфекция с посочване на наименование и количество на закупения/ите дезинфектант/и; на закупени консумативи за извършване на дезинфекция (изброяват се) 


• няма да населва обекта с прасета за период най-малко от 12 месеца, след последната дезинфекция и без регистрацията му;


2. Констативен протокол (по образец) за извършено клане и за извършено почистване и дезинфекция, издаден и подписан от кмета/кметския наместник с име/наименование и количество закупен дезинфектант и консумативи.


Ред за предоставяне на помощта: Заявлението се подава в кметството на населеното място.


Условия за изплащане  на помощта: Изплащането на еднократната помощ се извършва от ОДБХ в областта, в която се намира съответното населено място, след представяне на следните документи от кмет/кметски наместник:


1. Списък изготвен от кмета/кметския наместник на населеното място,  представен в ОЕК и заверен от областния управител и от официалния лекар на стопаните, включени в обхвата на помощта.