На 21.09.2019 г. от 11:00 часа в зала „Христо Ботев“, находяща се в сградата на Общинска администрация – Ботевград, пл. „Освобождение“ №13, партерен етаж, Община Ботевград, в качеството си на бенефициент и водещ партньор, ще проведе пресконференция за представяне на проект №CB007.2.11.224 „Хетеротопии“, Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия пред медии и граждани.


Екипът, изработил проекта, ще представи неговите цели, планираните дейности за тяхното изпълнение, както и очакваните резултати.


Община Ботевград и Народният музей на Лесковац обединяват усилията си за повишаване на потенциала на своето културно наследство като мощен ресурс за привличане на туристи и развиване на туризъм. Проектът дава модел за това как да се изгради устойчив туризъм въз основа на използването на интерактивни подходи и създаване на социални ядра -хетеротопии за представяне на културно-историческото наследство на двете общини по конкурентен и атрактивен начин.


Чрез проекта ще бъдат разработени конкурентни туристически атракции и разнообразен културно-туристически продукт в трансграничния регион.


Планирани в Ботевград са изложба и социализация на часовниковата кула, реализиране на отворено музейно пространство, външно и технологично оборудване на промоционален център, а в гр. Лесковац – дигитализация и създаване на виртуална реалност на постоянни експозиции за консервиране на културното наследство, реконструкция и рехабилитация на входа и приземния етаж на Националния музей и създаване на информационен център за посетители, създаване на пространство за лапидариум. По проекта се предвиждат и съвместни мерки за популяризиране на културното наследство на Лесковац и Ботевград - 3D карти, онлайн водач, филм за презентиране на двата града като туристически дестинации.


Партньор по проекта е Народен музей Лесковац, гр. Лесковац, Сърбия.


Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Ботевград и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.


Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.