„За всеки спасил дърво“ е наименованието на поредния одобрен проект на Младежкото движение за развитие на селските райони в България. Той ще бъде осъществен с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия. Стойността на проекта е 185 906 евро. Партньори по него са NIIT Society Inovation Center от гр. Ниш, Сърбия и Института за гората към Българската академия на науките. 


Целта на проекта е да включи младежи от Ботевград и Ниш в съвместни дейности за практическото разрешаване на проблеми, свързани с опазването на горите и популяризирането им сред обществото. В рамките на 15 месеца ще бъдат изпълнени осем прояви, като първата от тях – семинар за мотивиране на младите хора да вземат участие, ще се проведе този петък в Ниш. Следват обучителен курс по теми за опазване на околната среда, залесителна кампания,  борба с горски болести и вредители, подобряване състоянието на популации от ценни растителни видове, създаване и изложби на горски хербарий, международна конференция по проектните теми. В допълнение на това ще бъдат създадени съвместна база данни с резултатите от проекта и дългосрочна стратегия за включване на младите хора в дейности по опазване на околната среда.


Във всяка от изброените дейности ще участват по 25 младежи, на възраст между 13 е 18 години, от Ботевград и Ниш. 


Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.