На извънредното заседание днес Общинският съвет създаде девет постоянни комисии и определи състава им: 


1. Постоянна комисия по местно самоуправление и законност /ПКМСЗ/ - 5 члена:


Председател: д-р Марияна Горгачева - БСП


Секретар: Цветан Цолов - ПП МИР


Членове: Тихомир Найденов - ПП МИР, Йордан Арбов - ПП МИР, Георги Донков - ГЕРБ


2. Постоянна комисия по бюджет и финанси /ПКБФ/ - 5 члена:


Председател: Цветан Цолов - ПП МИР


Секретар: Николина Цолова - БСП


Членове: Лили Димитрова - ПП МИР, Росица Милчева - ГЕРБ, Ваня Иванова - ПП МИР


3. Постоянна комисия по стопанска политика и инвестиции /ПКСПИ/ - 5 члена:


Председател: Спасен Ценов - ПП МИР


Секретар: Цветан Миньовски - Коалиция "Атернативата на гражданите"


Членове: Росица Милчева - ГЕРБ, Николина Цолова - БСП, Ваня Иванова - ПП МИР


4. Постоянна комисия по териториално развитие и екология /ПКТРЕ/ - 5 члена:


Председател: Тихомир Найденов - ПП МИР


Секретар: д-р Веселка Златева - БСП


Членове: д-р Елица Петрова - ПП МИР, Йордан Арбов - ПП МИР, Кирил Руневски - ГЕРБ


5. Постоянна комисия по социална политика и здравеопазване /ПКСПЗ/ - 5 члена:


Председател: д-р Марияна Горгачева - БСП


Секретар: д-р Христо Железарски - ПП МИР


Членове: д-р Елица Петрова - ПП МИР, д-р Веселка Златева - БСП, д-р Георги Канзов - ГЕРБ


6. Постоянна комисия по образование и наука, култура и духовни дейности /ПКОНКДД/ - 5 члена:


Председател: Цанка Маркова - ПП МИР


Секретар: Цветанка Арбова - МК ДИБО


Членове: Лили Димитрова - ПП МИР, Иван Николов - ГЕРБ, Йордан Арбов - ПП МИР


7. Постоянна комисия за работа с децата и младежта, спорта и туризма /ПКРДМСТ/ - 5 члена:


Председател: Борислав Витков - ПП МИР


Секретар: Иван Редовски - БСП


Членове:  Сашо Везенков - ГЕРБ, Дамян Маринов - ПП МИР, Йонко Ненчев - ПП МИР


8. Постоянна комисия за установяване конфликт на интереси /ПКУКИ/ - 3 члена:


Председател: Тихомир Найденов - ПП МИР


Секретар: Цветан Цолов - ПП МИР


Член: Иван Редовски - БСП


9. Постоянна комисия по обществен ред и сигурност /ПКОРИС/ - 5 члена:


Председател: Дамян Маринов - ПП МИР


Секретар: Цветан Миньовски - Коалиция "Атернативата на гражданите"


Член: Йонко Ненчев - ПП МИР, Борислав Витков - ПП МИР, Сашо Везенков - ГЕРБ


Извън комисиите останаха четирима съветници от ДИБО - Георги Георгиев, Николай Велков, Цветослав Захариев и Любчо Василев. Те си направиха отвод след всяко предложение да бъдат включени в комисия. Наложи се председателят на ОбС Илин Черняши да им напомни няколко пъти, че по този начин нарушват чл.48 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.


Да припомним, че в първия си мандат като общински съветник Георги Георгиев също не пожела да влезе в състава на нито една постоянна комисия.   


Комисии към ОбС приемат изпратените до тях по компетентност предложения за решения, като изготвят становище по всяко предложено решение. Те  разглеждат доклади и информации за дейността на общинската администрация, на ръководители на търговски дружества с общинско участие или на други общински структури и организации. Извършват анализи и проучвания за законосъобразното, целесъобразното и ефективно управление на общинската собственост.