ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ КЪМ УЧАСТВАЩИТЕ ОТБОРИ, ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА И КЛУБЪТ (КЛУБОВЕТЕ) ДОМАКИН НА СРЕЩА ИЛИ ФИНАЛЕН ТУРНИР ОТ ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО БАСКЕТБОЛ ЗА ПОДРАСТВАЩИ ПРЕЗ ЮЛИ И АВГУСТ 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ СРЕЩУ КОВИД -19


 1. Всеки клуб домакин на среща или турнир от ДП за подрастващи трябва да определи Отговорник по контрола за спазването на противоепидемичните мерки за съответното състезание, като изпрати на БФ Баскетбол (на вниманието на Христо Христов hristov@basketball.bg) името и контактите на лицето най-късно 2 дни преди началото на състезанието; Отговорникът по контрола за спазването на противоепидемичните мерки е длъжен да следи заедно с Дежурния представител на БФ Баскетбол за спазването на всички посочени по-долу мерки и отговаря от името на БК домакин за изпълнението на описаните в 5.1 и 5.2 мерки.


 2. Отговорникът по контрола за спазването на противоепидемичните мерки на състезанието  осъществява контакт с компетентни представители на хотела (хотелите), където ще бъдат настанени отборите, и ресторанта (ресторантите), където ще се хранят отборите, с цел да се установят подходящи противоепидемични мерки за участниците и във времето, когато са извън баскетболната зала.


 3. Всеки клуб домакин информира в писмен вид съответната Регионална  здравна инспекция, че в населеното място ще се проведе състезанието в определените за това дати;


 4. Старши треньорът на всеки отбор ежедневно следи за състоянието на всеки състезател и евентуалното наличие на грипоподобни симптоми - настинка, хрема, кихане, болки гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура. Болните състезатели се изолират незабавно в отделна стая;


 5. Съгласно заповедите на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и министъра на младежта и спорта Красен Кралев следните мерки са задължителни при провеждането на състезания по баскетбол:


•             Лица със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура не се допускат в залата;


 •             Задължително е поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) за служителите, персонала, треньорите и длъжностните лица в залата;


 •             Допуска се само участващите в конкретната среща състезатели и баскетболни съдии да не поставят защитна маска по време на загрявката и официалната среща;


 •             Всички лица, които не участват в срещата, но имат право да присъстват в залата съгласно Приложение 1, трябва да седят на разстояние минимум 1,5 метра един от друг и да си поставят защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) по време на целия си престой в залата.


 5.1. БК домакин носи отговорност за създаването на следната организация в залата:


 а) поставяне на видни места във всички помещения настоящите указания;


 б) провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички влизащи в залата се измерва телесната температура и не се допускат лица с повишена температура;


 в) създаване на организация при влизане в залата спортистите, треньорите и длъжностните лица да почистват ръцете си с дезинфектант за ръце, гел или сапун като същите да бъдат осигурени на входните врати;


 г)  в съблекалните да се ограничи броят на спортистите, които могат да се намират едновременно в съблекалнята и да не се допуска струпване на хора;


 д) спортистите използват само лични хавлиени кърпи;


 е) максималната хигиена в съблекалните и залата да се осигурява чрез строги процедури за редовно почистване и дезинфекция (задължително преди и между мачовете), на всички контактни повърхности, които могат да се докоснат;


 ж) служителите от персонала се защитават с маска за лице, шлем или преграда, както и с ръкавици;


 з) провежда се инструктаж на служителите за следене проявата на симптоми от спортистите, треньорите и длъжностните лица и как да се справят с тях;


 и) поставят се на видно място информационни табели, които информират спортистите, треньорите и длъжностните лица за задължението да се спазва физическа дистанция, винаги когато е възможно, и хигиена на ръцете при посещение на залата;


 й) препоръчва се естествена вентилация на съоръжението;


 к) не се допуска струпване на хора около и пред входовете извън залата;


 л) съгласно решение на УС на БФ Баскетбол в залата не се допускат лица освен спортисти, треньори и длъжностни лица съгласно Приложение 1.


  5.2. Персоналът на залата спазва следните противоепидемични мерки:


 а) поддържа винаги безопасно разстояние от 1,5 метра между колеги и разстояние за спортистите съгласно спецификата на спорта;


 б) кихане или кашляне се прави в лакътя, а не в дланта. Ако е в салфетка, тя веднага се изхвърля на обезопасено място;


 в) мият ръцете си възможно най-често със сапун и вода. Ръцете винаги се мият след кашлица, кихане или издухване на носа, преди ядене и след посещение на тоалетната;


 г) почистват контактните повърхности на използваните спортни уреди и пособия с наличните дезинфектанти;


 д) тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час;


 е) офис материали, мишки, клавиатури, които се ползват от персонала, се дезинфекцират периодично и задължително при смяна на служителите;


 ж) служителите, които се чувстват болни и имат оплаквания като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица или повишаване на телесната температура, остават у дома;


 з) служителите следва да се свързват с личните си лекари, когато симптомите се влошат (затруднено дишане, висока температура);


 и) служителите трябва да си останат у дома, в случай, че в дома им има болен.


 5.3. Спортистите, треньорите и длъжностните лица спазват следните противоепидемични мерки:


 а) трябва да са запознати с хигиенните мерки и условията за тренировки в залата;


 б) лица със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура не се допускат в залата;


в) следват указанията на служителите;


 г) извършват дезинфекция на ръцете си при пристигане в залата;


 д) задължително носят собствена кърпа, която използват в залата;


 е) изхвърлят собствения си боклук или отпадъци в поставените подходящи кошчета за целта;


 ж) тренират с чисти спортни обувки, предназначени само за залата.


 6. При съмнение за наличие на заразено лице с коронавирус КОВИД-19, то се отвежда за допълнителни изследвания и диагностициране в препоръчано от здравните власти лечебно заведение в населеното място. Лечебното заведение се уточнява от Отговорника по контрола за спазването на противоепидемичните мерки преди провеждането на състезанието с представители на Районната здравна инспекция.


 7.  При установен случай на заразен с коронавирус КОВИД-19  участник в ДП се извършва лабораторно изследване на всички контактни с него лица съгласно указанията на здравните власти.


 В този случай се следват стриктно указанията на здравните власти и ако по тяхна  преценка целият отбор/ отбори трябва да бъдат поставени под карантина, то съответният отбор спира незабавно участието си в ДП.


 В случай, че съгласно указанията на здравните власти се наложи прекратяване на съответното ДП преди приключването му, УС на БФБаскетбол ще вземе решение дали да се обяви крайно класиране съобразно етапа, в който ДП е прекратено.


 


Приложение 1


 


СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ИМАЩИ ПРАВО НА ДОСТЪП ДО СРЕЩИ НА ОТБОРИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ДП ЗА ПОДРАСТВАЩИ ПРЕЗ ЮЛИ И АВГУСТ 2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ НА УС НА БФБ ЗА  „ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИТЕ БЕЗ ПУБЛИКА” С ОГЛЕД НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С КОВИД -19


 


1. Представителен отбор на гостуващия БК (включени в тимовия лист)


- до 16 човека;


 2. Представителен отбор на БК домакин (включени в тимовия лист)


- до 16 човека;


 3. Длъжностни лица по назначение:


 - Назначените дежурен представител на БФБ и съдии за срещата


 - Назначените секретари, статистици и информатор на срещата


 - Видео оператор на БК домакин


 4. Ръководителите и служителите на БФБ и членовете на УС на БФБ;


 6. Ръководители и придружители на БК гост - до 10 човека;


 7. Ръководители и придружители на БК домакин - до 10 човека;


 8. Обслужващ персонал в залата (за почистване на терена, залата и техническа поддръжка) - до 4 човека;


 9. Акредитирани журналисти от спортни медии, които редовно отразяват баскетбола за подрастващи. Акредитирането се извършва преди състезанието от БФ Баскетбол с искане до elena@basketball.bg. БФ Баскетбол информира Дежурния представител за имената на акредитираните журналисти за съответното състезание.


 Списъкът с имената на лицата, попадащи в посочените по-горе категории и брой в 1, 2, 6 и 7 се изготвя от съответния БК и се предоставя за контрол от Дежурния представител на БФБ най-късно до 1 час преди срещата.


 Ако това не бъде направено, в залата ще бъдат допуснати само лицата включени в тимовия лист на БК за съответната среща.


 БК домакин предоставя и списък с имената на видео оператора и обслужващия персонал съгласно 8.


 Самоличността на лицата се удостоверява с лична карта или със съответната състезателна, треньорска или журналистическа карта със снимка.


 *Забележка – по време на срещата в залата могат да присъстват само посочените лица от двата участващи отбора и длъжностните лица, които обслужват конкретната среща. Участници и придружаващи лица, включени в списъка за други срещи от същото състезание, нямат право да присъстват в залата по време на срещи, в които техните БК не участват. Забраната важи и за длъжностните лица, назначени за други срещи.