Официално днес с пресконференция бе даден старт на още два проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, които ще бъдат реализирани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент по проектите е Община Ботевград. 


Разработките бяха представени на пресконференция в общинската администрация, след което се състоя церемония „Първа копка” за стартиране изпълнението на строително-монтажните работи на отделните обекти. 


Единият проект е „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни  сгради на територията на Ботевград – етап 1”. В него са включени сградата на Районното управление на МВР и четири сгради от жилищната инфраструктура – МСЖ „Славейков 20“, кв.39, ул. „Славейков“ №20, вх. А, Б, МСЖ „Янтра“, ул. „Янтра“№4, МСЖ „Зелин“, ул. „Стефан Караджа“ №2, МСЖ „Александрови“, ул. „Стара Планина“ №16.


Общата стойност на проекта е 1 121 903 лева, от които 953 618,23 лв. са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, 168 285,55 лв. – национално финансиране. 


Очакваните резултати от неговото изпълнение са следните: ще се понижи годишното потребление на първична енергия от сградите в размер на 1 251 750,90 kWh/година, ще се намалят годишните нива на парникови газове в размер на еквивалент на 249,75 тона въглероден двуокис, 30 домакинства ще преминат в по-горен клас на енергопотребление, ще се създаде по-приветлива и комфортна среда за служителите и посетителите на РУ на МВР.   


Другият проект е „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на Ботевград – етап 5“ - физкултурният салон на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и две сгради от жилищната инфраструктура: МСЖ „Детелина“, ул. „Александър Стамболийски“ № 39, вх.А и Б и МСЖ „Хоризонт“, находяща се на ул. „Патриарх Евтимий“ № 70, вх. А, Б, В. 


В резултат от изпълнението на проекта ще се понижи годишното потребление на първична енергия от сградите в размер на 1 219 085,90 kWh/година, ще се намалят годишните нива на парникови газове в размер на еквивалент на 241,84 тона въглероден двуокис, 40 домакинства ще преминат в по-горен клас на енергопотребление, ще се създаде по-приветлива и комфортна 


Стойността на този проект възлиза на 1 154 690,18 лв., от които 936 923,46 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а национално финансиране е в размер на 165 339,42 лв.среда за децата и учителите в ОУ „Н. Й. Вапцаров“.   


Предвидените мерки целят повишаване на класа на енергопотребление, увеличаване на енергийни спестявания и осигуряване на достъпна среда. 


Срокът за изпълнение на двата проекта е до 11 септември 2021 година.