Информацията за дейността на БКС предизвика дебат в Общинския съвет и въпроси от страна на съветниците. Директорът на общинското предприятие  Иван Гуленов  изрази готовност да отговори на всички питания.  След като прочете избрани цифри от отчета на БКС, д-р Георги Канзов изказа мнение, че не вижда в него да е остойностена дейността на общинската структура „по някакви среднопазарни цени“. Той попита още: „Смятате ли, че така направените разходи са ефективни и има ли някаква възможност тези допълнителни приходи, които са по-малко от 5 000 лева на месец, да бъдат повишени.“.  


Иван Гуленов обърна внимание, че БКС не изгражда обекти по стопански способ, а се занимава главно с извършване на текущи ремонти. Относно запитването за придобиване на средства, директорът на общинското предприе обясни, че те са влезли от външни услуги, като цените за тях са определени от Общинския съвет. Гуленов добави, че предвид големия обем дейности, възлагани от Община Ботевград, БКС няма възможност да увеличи приходите си от външни услуги.  


Кметът Иван Гавалюгов, провокиран от следващия въпрос на д-р Канзов, дали похарчените 3 800 000 лева отговарят на това, което е изработено, се намеси, питайки го дали прави разлика между общинско предприятие и търговско дружество. 


„Активите, които са предоставени за стопанисване и управление  на БКС, са на стойност 3 800 000 лева. Това са сграден фонд, земя, техника, както и активи на стойност 1 534 027 лева, прехвърлени от ОП „Регионално депо за неопасни битови отпадъци“. Средствата, които са изразходвани през 2020 год., са показани в справка. Всичките разходи възлизат на 2 631 422 лева. Много ясно е описано и за какво са направени тези разходи. БКС е общинско предприятие, което извършва комунална дейност, основно сметосъбиране и сметоизвозване, финансирана от такса битови отпадъци, дейности по текущи ремонти на общински сгради и пътно поддържане, поддържане на улично осветление, озеленяване и почистване на обществени площи, а от миналата година и ремонти на ВиК инфраструктурата“, поясни Иван Гавалюгов. Кметът обърна внимание, че прави това уточнение, „за да не останат в заблуда и недоумение и други общински съветници, които грешно разчитат цифрите в отчета на ОП БКС“.


Д-р Канзов отправи пореден въпрос  - дали амортизацията се включва в разходите на предприятието, или не, на който получи утвърдителен отговор. 


Последва изказване на Сашо Везенков, което бе по адрес на  колегата му Канзов:  „Рядко се изказвам, но все пак живея в Ботевград, не знаех, че д-р Канзов е толкова силен и в тази част. Той живее в София и идва много рядко тук. Колеги от една партия сме. Но смятам, че БКС-то е най-доброто нещо, което е създадено през последните години в Ботевград. Искам да кажа на д-р Канзов да си идва по-често, не само в събота и неделя, и да гледа с какво се сблъсква това момче /визира управителя на БКС – Иван Гуленов/ и всички хора, които управлява.“.  


„Д-р Канзов е дошъл да се заяжда. Но неговата сила е медицината. Там е много силен. Всеки е силен в някакъв част“, продължи Сашо Везенков. Той  благодари на БКС  и призова колегите си от Общинския съвет с действията си да помагат за развитието на общинското предприятие. 


Според Георги Георгиев, който също поиска думата, „ОП БКС добре се справя със средствата, които са му предоставени от общинския бюджет. Той изказа мнение, че „при наличен персонал от 137 човека, на БКС може да се възлага работа за още няколко милиона лева. 


„Колкото повече средства се влагат през общинското предприятие БКС, толкова икономиите на Общината от бюджета ще бъдат по-големи. Защото няма какво да се заблуждаваме, в сметките на това момче, което според мен ръководи успешно това предприятие, не може да се намери перо за рушвети и комисионни. Общинското предприятие не е създадено да реализира печалба. Откъде да реализира печалба – от общинския бюджет ли?! Това не е целта на  предприятието. Целта е да работи с нормална печалба, да си покрива разходите и да изпълнява дейностите, които му се възлагат“, заяви съветникът Георгиев. Той призна, че преди години е бил против създаването на ОП БКС, но впоследствие е променил мнението си. „Мисля, че това предприятие върши доста позитивни неща за общината и се икономисват пари на общината“, обоснова се съветникът. 


Към управителя на БКС бяха зададени въпроси, свързани с пътната маркировка, почистването на коритото на Стара река и за измиването на улиците, на които той отговори. 


Информацията за дейността на общинското предприятие през миналата година бе приета с 27 гласа „за“.