МБАЛ Ботевград е приключила 2020 год. с положителен финансов резултат – печалба в размер на 266 000 лева след данъчно облагане. 


И през миналата година продължи процесът по стабилизиране на финансовото състояние на местното лечебно заведение. За тетра поредна година болницата приключва с положителен финансов резултат. Разликата в бизнес плана между плануваните и отчетени приходи и разходи за 2020 год. се дължи на непредвидената епидемична обстановка, което наложи както допълнителни разходи, така и увеличение на приходите от Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.  Продължава и процесът по оптимизиране на разходите. МБАЛ Ботевград се утвърждава като водещ доставчик на медицински услуги в общината и региона. Епидемичната обстановка през 2020 год. и спирането за три месеца на плановия прием в болницата оказа отрицателно влияние върху общия прием през същия период. За миналата година през лечебното заведение са преминали 5 528 болни. През 2018-та и 2019-та броят на пациентите е бил съответно 6 006 и 6 176., показват данните в отчета на болницата.   


За миналата година МБАЛ Ботевград е реализирала приходи в размер на 5 635 000 лева, със 710 000 лева повече в сравнение с предходната 2019-та. По клинични пътеки от здравната каса са постили 4 377 000 лева, от Министерството на здравеопазването – 702 000 лева, приходи от финансиране на текуща дейност – 306 000 лева, приходи от дарения – 38 000 лева, и други. 


Общо разходите на болница за отчетния период са 5 339 000 лева, с 435 000 лева повече сравнение с 2019 година. Увеличили са се разходите за суровини и материали и външни услуги – от 1 268 000 лева за 2019 год. на 1 369 000 лв. през 2020 год. Увеличили са се и разходите за персонала – от 3 105 000 лв. през 2019 год. на 3 722 000 лева. Разходите за работна заплата, социални и здравни осигуровки са с най-голям относителен дял – 69,83% или 3 722 000 лв. Намаляват другите разходите за оперативна дейност от 470 000 лева през 2019 год. на 170 000 лева през 2020 год. /наеми за апаратура, неустойки, лихви и такси, отписани вземания с изтекъл давностен срок, разходи от последваща оценка на активи и др./.


Размерът на вземанията се е увеличил от 325 000 лв. през 2019 год. на 422 000 лева през миналата. Сумата на вземанията към 31.12.2020 год. включва основно отчетени и неплатени клинични пътеки от РЗОК в размер на 320 000 лв.


Размерът на задълженията се увеличил с малко – 40 000 лева, от 1 747 000 лв. през 2019 год. на 1 787 000 лв. през 2020 год. Към края на отчетния период – 31.12.2020 год. задълженията по получен заем от ОББ възлизат на 233 000 лв. 462 000 лв. е размерът на получените суми от едноличния собственик – Община Ботевград. 311 000 лева представляват текущите задължения към доставчици. Задълженията към персонала са в размер на 538 000 лв. и основно дължими трудови възнаграждения от месец декември 2020 год. и начислени суми от неизплатени отпуски. 


Средносписъчният състав на персонала към края на 2020 год. е 177 човека. Средната брутна заплата е достигнала 1 334 лв., като с допълнителното трудово възнаграждение от Министерството на здравеопазването в подкрепа на работещите в системата на здравеопазването в условията на заплаха на общественото здраве от COVID-19 е 1 868 лв..