В 23:59 часа на 22 юни изтича срокът, в който заинтересованите строителните фирми могат да подават оферти по обявената от Община Ботевград обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и озеленяване на площад „Христо Ботев“ с. Скравена в УПИ XI в кв. 42, част от улица от о.т. 180 до о.т. 200 и на тротоарно пространство пред кметство в УПИ XXI по плана на с. Скравена, община Ботевград”.


Планът предвижда извършването на основен ремонт и озеленяване на площад „Христо Ботев“ в с. Скравена, както и на тротоарно пространство пред кметство. В обхвата на дейностите влиза и подмяна на амортизираната настилка пред и около Паметник-костница на Ботевите четници, както и създаване на благоприятна, функционална и естетическа среда за обитаване в центъра на населеното място. Предвиждат се подмяна на настилки, изграждане на паркоместа, нови озеленени площи, заедно с площи за почивка, детска площадка и подмяна на подземни съоръжения.


Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 650 000 лв. без ДДС.


За още информация - ТУК