Дейностите се изпълняват от „АВ Билд“ ЕООД. Само тази фирма бе подала оферта по обявената от Община Ботевград в началото на м. юни обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и озеленяване на площад „Христо Ботев“ с. Скравена в УПИ XI в кв. 42, част от улица от о.т. 180 до о.т. 200 и на тротоарно пространство пред кметство в УПИ XXI по плана на с. Скравена”.


Проектът включва цялостна реконструкция на площадното пространство пред и около Костницата. Запазва основният архитектурен облик на центъра на селото, паметници, поставени около Костницата и в зелените площи. Запазват се абсолютно всички дървесни видове и се увеличат зелените площи и растителността. 


Предвижда се нова настилка по местата за паркиране и се обособят нови паркоместа. Подменя се настилката както на площада, така и в останалите пешеходни зони. Увеличават се местата за отдих на деца и възрастни.


Проектът запазва мястото на спирката в посока Враца. Изгражда се пешеходна връзка между площада и сградата на кметството, като тротоарната настилка прекъсва уличното платно по подходящ начин, давайки предимство на пешеходците. Предвиждат се джобове за контейнери на местата, където са разположени и в момента. Подменя се и осветлението, изгражда се нова отводнителна мрежа. Приблизителната площ за реконструкция е около 8 000 кв.м.


Фирмата е предложила да изпълни проекта за 644 991 лева без включен Данък добавена стойност.