На редовното заседание на Общинския съвет днес ще бъде подложено на гласуване предложение за промени в тарифата за определяне на месечни наемни цени на имоти, собственост на Община Ботевград. Размерите на минималните цени за един квадратен метър полезна площ по действащата тарифа /приложение 2 към чл. 24 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/, са приети решение на местния парламент №53/24.02.2005 год. и не са променяни до настоящия момент. Това се посочва в докладната записка, внесена от общинското ръководство. Предлага се размерите на месечните наемни цени да се актуализират с процент на инфлацията за месец декември 2023 год. спрямо февруари 2005 год. Според данни на Националния статистически институт, за този период тя е 114,2%.


За административни, стопански и медицински заведения, регистрирани в чл.5, ал.1 от ЗЛЗ, ползващи масивни монолитни сгради в зони I, II, III, IV - размерът на наемните цени се актуализира съответно от 6 на 12 лв./кв.м, от 5 на 10 лв./кв.м, от 4 на 8 лв./кв.м и от 3 на 6 лв./кв.м.; за свободни терени в зони I, II, III, IV съответно от 4 на 8 лв./кв.м, от 3,50 на 7 лв./кв.м, от 2,50 на 5 лв./кв.м, от 2 на 4 лв./кв.м.


За складови и обслужващи площи размерът на наемните цени: за масивни монолитни сгради в зони  I, II, III, IV се променя съответно от 3,50 на 7 лв./кв.м, от 3 на 6 лв./кв.м, от 2,50 на 5 лв./кв.м, от 2 на 4 лв./кв.м; за свободни терени в същите зони – от 2,50 на 5 лв./кв.м, от 2 на 4 лв./кв.м, от 1,50 на 3 лв./кв.м и от 1 на 2 лв./кв.м.


За отдаване под наем на общински имоти на юридически лица с нестопанска цел: за помещения в масивни монолитни сгради в зони I, II, III, IV размерът на наемните цени става от 3 на 6 лв./кв.м, от 2,50 на 5 лв./кв.м, от 2 на 4 лв./кв.м, от 1,50 на 3 лв./кв.м; за свободни терени в същите зони, съответно от 2 на 4 лв./кв. м, от 1.50 на 3 лв./кв.м, от 1 на 2 лв./кв.м, от 0,50 на 1 лв./кв.м.


За територията на селата Трудовец, Врачеш, Литаково, Скравена и Новачене, наемите за: масивни монолитни сгради в зони I и II се променят съответно от 3 на 6 лв./кв.м и от 2 на 4 лв./кв.м; за свободни терени в двете зони – съответно от 2 на 4 лв./кв.м и от 1,50 на 3 лв./кв.м.


За територията на селата Радотина, Рашково, Липница, Краево, Елов дол и Боженица наемите за масивни монолитни сгради се променят от 1,50 на 3 лв./кв.м, а за свободни терени – от 1 на 2 лв./кв.м.


Увеличават се и цените за разполагане на рекламно-информационни елементи на общински терени: за стандартен билборд, когато конструкцията е поставена от Община Ботевград, от 250 на 320 лева на месец; когато конструкцията е поставена от заявителя – от 500 на 640 лева на месец; за тристранен билборд, когато конструкцията е поставена от Община Ботевград – от 300 на 385 лв. на месец; когато е поставена от заявителя – от 600 на 770 лв. на месец.


Цената на рекламата по автобусните спирки се променя от 20 на 25 лв. на месец за всеки започнат квадратен метър от използваната рекламна площ.